عوامل موثر بر گرایش نسل جوان به مواد روان گردان

Mental world of human concept.

عوامل موثر بر گرایش نسل جوان به مواد روان گردان

از نظر باتوین (2000)، عوامل موثر در شروع مصرف مواد در چند طبقه قرار می گیرند. در این قسمت بر پایه طبقه بندی وی نقطه نظرات تکمیلی نیز اضافه می شود .

عوامل خانوادگی: یکی از عوامل موثر در ایجاد اعتیاد، نوع رابطه ی نوجوان با والدین است. در خانواده های مقتدر و اطمینان بخش که والدین به تدریج به فرزندان خود استقلال عطا می کنند، گرایش به مواد مخدر کمتر است برعکس در خانواده های مستبد، متخاصم و سهل انگار، موارد اعتیاد افزایش می یابد .

برمن،پولکنین،کاپریو[1](2004)،در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که زندگی با والدین سیگاری،پیش بینی کننده قوی برای سیگار کشیدن نوجوان در آینده می باشد (هوساینی، نیکلسون، شرا، استتلر، کینسمان[2]،2011).

  مهارت های اجتماعی و فردی : از جمله این مهارت ها، باتوین از مهارت تصمیم گیری، مهارت های مقابله با اضطراب، مهارت های ارتباطی و جرات آموزی یاد می کند.

در بسیاری از موارد مواد نقش ابزاری دارند یعنی بسیاری از نوجوانان برای فرار از وظایف عمده ی رشد ،یعنی کسب مهارت های اجتماعی، شغلی و شناختی به مواد روی می آورند (احدی و جمهری ،1389 ).

عوامل محیط اجتماعی: در این زمینه باتوین بر عواملی نظیر در دسترس بودن مواد، پیوند با مدرسه و تاثیر رسانه های گروهی و همسالان تاکید می کند. دسترسی به مواد تحت تاثیر عوامل فرهنگی، محیطی، خانوادگی و قانونی در یک جامعه است. فقدان محدودیت یا مقررات جدی منع مصرف در مدرسه، استرس های شدید تحصیلی و فقدان حمایت معلمان و مسئولان مدرسه از نیازهای عاطفی و روانی دانش آموزان به خصوص هنگام بروز مشکلات از عوامل مرتبط با مدرسه است .

     عوامل اجتماعی- فرهنگی: در این رابطه از عواملی مانند عوامل جمعیت شناسی، فرهنگ پذیری و هویت قومی یاد می شود. در میان بعضی جمعیت ها مصرف مواد نه تنها ضد ارزش نیست، بلکه جزئی از آداب و سنن اجتماعی و محلی و ای بسا نشانه تشخص و پذیرش اجتماعی محسوب می شود .(باتوین ،2000 ).

     عوامل روانشناختی: در ذیل این دسته از عوامل به مواردی نظیر خود کارآمدی، عزت نفس و سلامت روانی اشاره شده است. شواهد تجربی حاکی از ارتباط معنی دار بین جنبه های روانشناختی با سوء مصرف مواد است. برخی از نوجوانان که مصرف کننده شدید انواع مواد هستند، از اختلالات روانی رنج می برند. در این قبیل نوجوانان، احساس طرد شدگی، از سوی والدین، فقدان پذیرش از سوی همسالان، احساس انزوا و عزت نفس ضعیف مشاهده شده است (هنری ماسن[3] و همکاران،1990؛ ترجمه یاسایی ،1386 ).

     انتظارات شناختی: تحت این عنوان باتوین (2000)، به نقش نگرش ها و باورهای افراد درباره مصرف مواد اشاره می کند. از نظر وی احتمال مصرف مواد و گرایش به مواد در افرادی که نگرش مثبت یا خنثی نسبت به مواد دارند به مراتب بیشتر است. پژوهش های هاوکینز و همکاران (1992 )، هم نشان داد که میان شروع مصرف مواد و نگرش ها و باورهای نوجوان درباره مواد ارتباط وجود دارد، به واقع نگرش های مثبت درباره مصرف مواد تسهیل کننده زمان شروع مصرف مواد هستند .

4-Berman,polkenin,Kapruo

5- Hussaini,A.E.,Shera,D.,Esttler,N.,Kinsman,S

3-Henry Masen