علمی

مدل سه بخشی تعهد سازمانی

هم اینکه روشنه که وجود این حالتهای روانی هم متفاوت می باشن. تعهد عاطفی نشون دهنده ترتیب عاطفی کارمند و تعیین هویت ایشون با ارزشها و اهداف سازمان و اندازه مشارکت ایشون با سازمانه. کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستن عضویت خود رو در سازمان حفظ کرده و به فعالیت در اون ادامه میدن، چون که قلباً و باطناً مایل به انجام اینجور کاری هستن.

تعهد دائمی نشون دهنده هزینه های به وجود اومده توسط ترک سازمان می باشه. کارکنانی که رابطه اولیه اونا با سازمان بر مبنای تعهد دائمی می باشه هم در سازمان باقی خواهند موند، چون که باقی موندن در سازمان واسه اونا یه ضرورته و به اون نیاز دارن. در آخرً، تعهد هنجاری نشون دهنده احساس دین و اجبار به باقی موندن در سازمانه و آدمایی که این نوع تعهد در اونا هست فکر می کنن که ادامه فعالیت در سازمان وظیفه اوناس و دینیه که به گردن دارن؛ اونا احساس می کنن که باید در سازمان باقی بمونن (نظری پویا، ۱۳۸۳، ص ۲۲).

ارائه کنندگان این مدل فکر می کنند که بهتره تعهد هنجاری، دائمی و عاطفی رو به عنوان اجزاء تشکیل دهنده تعهد در نظر گرفت تا شکل های جور واجور خاص اون. مثلا، یه کارمند می تونه احساس کنه که هم تمایل قوی و هم نیاز به باقی موندن در سازمان داره؛ ولی اجبار و احساس وظیفه کمی نسبت به باقی موندن در سازمان در خود احساس کنه. در مقابل، فردی دیگه ممکنه. تمایل کم، نیاز متوسط و اجبار شدیدی به باقی موندن در سازمان در خود احساس کنه. هر کدوم از اجزاء جور واجور تعهد و هم نتیجه های تعهد در شکل (۲) نشون داده شده.

 

شک۲-۴ مدل سه بعدی تعهد سازمانی، مه یر، آلن (۱۹۹۱)

 (ساروقی، ۱۳۷۵، ۶۷)

ً توضیح بیشتر در مورد عوامل ایجاکننده تعهد عاطفی، تعهد دائمی و تعهد هنجاری در صفحات بعد آمده.

 

 

۴-۳-۲-۲عوامل موثر بر تعهد سازمانی

استیزر و پورتر[۲] (۱۹۸۳) تعدادی از عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی کارمند رو با یه کارفرما مطرح کردن. مدل کامل اون در شکل (۳) به تصویر کشیده شده.

شکل ۲-۵ عوامل موثر بر تعهد سازمانی

 

کلی ترین عوامل تعهد سازمانی طی اولین عضویت سازمانی طبق این مدل تعهد بستگی داره به :

۲-۱۶-۱ عوامل شخصی مانند سطح اولیه تعهد کارمند؛

۲-۱۶-۲ عوامل سازمانی مانند اولین تجربیات کاری کارمند و بعد احساس مسئولیت؛

۲-۱۶-۳ عوامل غیر سازمانی مانند دسترسی به مشاغل جانشین (استیرز و پورتر، ۱۹۸۳).

هر کدوم از این عوامل در بخش اجزای « تعهد عاطفی» مورد بحث قرار می گیره. (نظری پویا، ۱۳۸۳، ص ۲۷).

[۱]. Meyer and  Allen.

[۲]. Steeres and porter