مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی- …

در جهت حفظ روابط خوب و تأییدهای دیگران

اطاعت از قوانین به منظور اجتناب از عدم تأیید دیگران.
اطاعت از قوانین برای اجتناب از نکوهش مقامات؛ اهمیت انجام وظیفه برای حفظ نظم جامعه.

پسقراردادی

بین ۱۳ سالگی تا شروع بزرگسالی

در جهت قراردادی اجتماعی
در جهت اصول اخلاقی همگانی

احترام به قوانینی بر حسب اصول اخلاقی شناخته شده، اصولی که برای سلامت جامعه بنیادی است، اهمیت احترام به همتایان.
احترام به قوانینی که به طور فردی انتخاب می شود (عدالت، متقابل بودن، برابری)، نه براساس الزامهای قانونی یا نظر دیگران.

۳-۱-۴- تحول روانی- جنسی[۵۱]
افراد در طی زندگی با تعارض بین سایقهای زیستی و انتظارات اجتماعی مواجه میشوند. طبق نظریۀ روانکاوی نحوهای که این تعارضها حل میشوند، توانایی افراد برای آموختن، کنار آمدن با دیگران، و مقابله کردن با اضطراب را تعیین میکند. گرچه افراد متعددی به نظریۀ روانکاوی کمک کردند، زیگموند فروید و اریک اریکسون[۵۲] از مشهورترین این افراد به شمار میروند (برک، ترجمۀ سید محمدی، ۱۳۸۴). زیگموند فروید بنیانگذار نظریۀ روانکاوی بود. او ابتدا، از هیپنوتیزم برای درمان اختلال عصبی سود جست، اما بعد به کندوکاو بیشتر در افکار بیمارانش پرداخت و از طریق تداعی آزاد[۵۳] به روشن کردن علل آشفتگیهای هیجانی آنها پرداخت. علاوه بر این فروید از تعبیر خواب نیز برای کندوکاو در ضمیر ناهشیار استفاده نمود (الیس، ۱۹۲۲، ترجمۀ فروغان، ۱۳۸۸). فروید معتقد بود که امیال جنسی، غرایز و سائقهای پرخاشگرانه عوامل اصلی تعیین کنندۀ رفتار هستند. از این رو نظریههای جدی در مورد رابطه جنسی و تمایلات جنسی از نظریۀ فروید آغاز شد. فروید، اساساً یک تحولگرا بود. او معتقد بود که تغییرات روانشناختی به وسیلۀ نیروهای درونی، به ویژه رسش زیست شناختی[۵۴] هدایت میشود.
براساس نظریۀ او شخصیت از سه جزء نهاد[۵۵]، خود[۵۶]، فراخود[۵۷] تشکیل میشود. نهاد از زمان تولد وجود دارد و از غرایز و امیال اساسی که در پی ارضای فوری، بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، تشکیل میشود. تکوین خود نیز از سال اول زندگی آغاز میشود. خود از فرایندهای ذهنی، نیروهای استدلال عقل سلیم تشکیل میشود و نقش آن هدایت انرژی نهاد، براساس محدویتهای زندگی است. جزء سوم فرا خود میباشد که نتیجۀ نهایی رسش، همانندسازی با والدین و سرمشقگیری، و بالاخره آموزش هیجانی است. فراخود در پی تأثیرگذاری بر رفتار به منظور منطبق کردن آن با انتظارات جامعه به وجدان تبدیل میشود (الیس، ۱۹۲۲، ترجمۀ فروغان، ص ۳۹). فروید نه تنها نظریهای را دربارۀ ساختار شخصیت تدوین کرد، بلکه خطوط کلی نظریۀ روانی-جنسی تحول را ترسیم نمود. بنا به نظریۀ فروید تمام انسانها از مراحلی روانی-جنسی عبور میکنند. بدین ترتیب که ابتدا علایق جنسی آنها از دهان به مقعد و سپس به منطقۀ آلتی تغییر مییابد؛ و در نهایت بعد از دورۀ نهفتگی، دوباره بر ناحیۀ تناسلی متمرکز میشود (همان). در هر یک از این مراحل تعارضی شکل می گیرد که فرد باید پیش از عبور به مرحلۀ بعدی، آن را حل کند. اگر در هریک از این مراحل تعارض حل نشود ناکامی به وجود میآید. این ناکامی دوام پیدا میکند و جزء یکی از ویژگیهای مهم شخصیت میشود. همچنین، گاهی ممکن است که فرد آن چنان به لذتهای مربوط به یک مرحله وابسته شود که نتواند به مرحلۀ بعدی راه یابد. بنابراین ناکامی یا ارضای بیش از حد میتواند در یکی از مراحل خاص تحول تثبیت ایجاد کند (وندر زندن، ۲۰۰۱، ترجمۀ گنجی، ۱۳۹۰). در جدول زیر مراحل روانی-جنسی فروید شرح داده می شود.
جدول ۲-۲: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید (برک، ترجمۀ سید محمدی، ۱۳۸۴، ص۲۶)

مرحلۀ روانی -جنسی دورۀ تحول شرح
دهانی تولد تا ۱ سالگی منِ جدید فعالیت های مکیدن نوزاد را در جهت پستان یا شیشۀ شیر هدایت میکند. اگر نیازهای دهانی به طور مناسب برآورده نشود، فرد عادتهای چون شست مکیدن، ناخن جویدن، مداد جویدن را در کودکی و پرخوری و سیگار کشیدن را در دوران بعدی زندگی پرورش خواهد داد.
مقعدی ۱ تا ۳ سالگی کودکان نوپا و پیش دبستانی از نگهداشتن و رها کردن ادرار و مدفوع لذت میبرند.
آلتی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.