مقاله درمورد دانلود تحلیل محتوا، تحلیل مضمون
آذر 7, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

زمانی یک ماهه، کدگذاری مجدد نمونه‌ای از داده‌ها صورت گرفته است. حجم مورد نیاز برای برآورد پایایی مشتمل بر 53 صحنه از مجموع 3 سریال است (رایف، 1381: 141). انتخاب این صحنه‌ها به صورت کاملا تصادفی انجام شد، اما از آنجا که تحلیل محتوا به صورت تحلیل مضمون است، 53 صحنه‌ی متوالی مورد بررسی قرارگرفت.
با استفاده از فرمول زیر که به فرمول اسکات نیز مشهور است (هوستی، 1373: 218-216)، ضریب پایایی معادل 90% به دست آمد. که جهت کارهای پژوهشی میزان معتبری است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، افسردگی اساسی

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.