مقاله رایگان با موضوع تحقیقات مقدماتی

صورت امکان ، اولین مأمورانی که به صحنه جرم اعزام میشوند ، بهجای خودرو از موتورسیکلت استفاده کنند تا در شهرهای بزرگ در شلوغی خیابانها گرفتار نشوند. اخیراً در تهران نیز بسیاری از مأموران پلیس 110 که مجهز به وسایل و تجهیزات پلیسی هم هستند ، با موتورسیکلت به صحنه جرم اعزام میشوند. حضور گشتهای گسترده پلیس در مناطق مختلف شهرها ، به ویژه در مناطق جرمخیز نیز در کم کردن فاصله زمانی برای حضور در صحنه جرمهایی که در نزدیکی محل گشت آنها واقع میشود ، تأثیر خوبی دارد. وجود این گشتهای انتظامی نه تنها احتمال برخورد با صحنه جرمهای در حال وقوع و در نتیجه دخالت به موقع پلیس را افزایش میدهد ، بلکه احتمال دستگیری مجرمان را نیز قبل از این که موفق به فرار شوند ، افزایش میدهد. از طرف دیگر به منظور انجام سریع و به موقع اقدامات لازم در صحنه جرم به ویژه در جرائم مهمی مثل قتل برخی کارشناسان انتظامی پیشنهاد دادهاند که تیمهای مشترک متشکل از پلیس ، مقام قضایی ، اورژانس و پزشکی قانونی از قبل سازمان دهی شده و در نقاط مختلف شهرها مستقر شوند و به صورت گروهی و تیم مشترک به صحنه جرم اعزام شوند. به هر حال حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم شامل حفظ صحنه ، معاینه محل ، ضبط آلات و ادوات جرم و حفظ آثار و دلایل جرم است.
بند دوم: معاینه محل
معاینه محل عبارت است از مشاهده و بررسی صحنه جرم توسط مقامات قضایی ، ضابطان دادگستری و اهل خبره به منظور جمعآوری آلات ، ادوات و دلایل جرم. که ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطان دادگستری یا اهل خبره انجام گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید. البته بهتر است معاینه محل در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل ، مشاهده و ضبط کرد. در کشف علمی جرائم و شناسایی و دستگیری مجرمان ، معاینه و بررسی صحنه جرم اهمیت و نقش بسیار ارزشمندی دارد. به عقیده صاحبنظران ، کلید معمای حل مشکلات در صحنه جرم نهفته است و اگر به طور علمی و دقیق بررسی شود ، پلیس را به مخفیگاه متهم هدایت خواهد کرد زیرا مجرم برای انجام رفتار مجرمانه وارد صحنه جرم میشود و بر آن تأثیر گذاشته و از آن متأثر میشود بهطور مثال ، هنگام ورود به محل در را باز میکند ، از ابزار و آلاتی برای ارتکاب جرم استفاده میکند و یا با مجنی علیه درگیر میشود و برای ارتکاب جرم از وسایل موجود استفاده میکند. در گذشتههای نه چندان دور ، بهرهبرداری از این آثار امکانپذیر نبود ، ولی امروزه با پیشرفت علم و فناوری که همچنان در حال توسعه است ، بسیاری از آثار موجود در صحنه جرم قابل بهرهبرداری است. یک تار مو ، ته سیگار ، اثر انگشت و لکه خون و انجام آزمایشها بر روی آنها ، مجرم را به سادگی به مأموران معرفی کرده و نحوه ارتکاب جرم را بر ملا میکند. با توجه به این که مأموران پلیس زودتر از مقام قضایی به محل وقوع جرم وارد میشوند ، رعایت کلیه نکات فنی و حرفهای مربوط به حفظ صحنه جرم و جمع آوری آلات و ادوات جرم ، کمک زیادی به مقام قضایی در جهت کشف جرم کرده و در نهایت حمایت پلیس از بزهدیده را افزایش میدهد. بدین ترتیب اهمیت نقش پلیس در حفظ صحنه جرم در جهت حمایت از بزهدیده و کاهش آسیبهای ناشی از جرم به خوبی نمایان میشود. هدف اصلی از معاینه محل و صحنه جرم ، تعیین دقیق زمان و مکان وقوع جرم و کشف دلایل مادی منقول و اثربرداری ، عکسبرداری و یا فیلمبرداری دلایل مادی غیرمنقول به منظور تشخیص هویت مرتکب جرم است. پلیس در جهت حمایت از بزهدیده ، در حفظ صحنه جرم و معاینه محلی باید اقداماتی را انجام داده و نکاتی را رعایت کند که مهمترین آنها عبارتند از:
کمک به بزهدیدگان: مأموران پلیس باید بلافاصله پس از حضور در صحنه جرم کمکهای مورد نیاز به قربانیان جرم را فراهم کرده و در صورت لزوم از اورژانس یا آتشنشانی استمداد بطلبند
بازدید صحنه جرم: مأموران باید در جهت گردش عقربههای ساعت صحنه جرم را کامل و دقیق مورد بازدید و معاینه قرار دهند

تهیه کروکی محل وقوع جرم: مأموران پلیس با در نظر گرفتن جهات اصلی ، باید از وضعیت ، قرار گرفتن ، لوازم منزل ، آثار موجود و موقعیت کلی محل ، کروکی تهیه کرده و مقیاس آن را مشخص کنند. تا جایی که ممکن است باید از گنجاندن محل و اشیایی که با وقوع جرم ارتباط ندارند خودداری و فواصل مدارک جرم نیز مشخص شود
عکسبرداری از صحنه جرم: عکسبرداری باید قبل از هرگونه تغییر و جا به جایی در صحنه جرم انجام شود و عکسها باید به طریقی گرفته شود که بعد از ماهها در صورت لزوم با مشاهده آنها وضعیت صحنه جرم برای مقامات قضایی مشخص شود. معمولاً عکسبرداری از محل ورود به منزل شروع شده و در جهت گردش عقربههای ساعت در صحنه جرم انجام میشود و هر عکس باید بخشی از عکس قبلی را شامل شود تا امکان پیوند دادن آنها عملی شود. برای عکسبرداری لازم است از جهات گوناگون عکس گرفته شود و فیلمبرداری نیز میتواند در این زمینه نتایج مثبتی داشته باشد
یادداشتبرداری: مسئول معاینه محلی باید دقیقاً همه موارد را یادداشت کرده و در گزارش خود قید کند مثلاً اینکه چه ساعتی به محل رسیده ، چه ساعتی مقام قضایی در محل حضور پیدا کرده ، خاتمه معاینه محلی چه ساعتی بوده ، ذکر کدهای استفاده شده بر روی هر یک از دلایل و مدارک جمع آوری شده ، نحوه کشف هر یک از دلایل و مدارک جرم ، وضعیت هوا(بارانی، برفی،ابری،آفتابی) این که چه کسی یا چه کسانی در صحنه جرم حضور داشتند و… همگی باید در گزارش درج شوند
استفاده از اهل خبره: مأموران در معاینه محلی میتوانند با نظر مقام قضایی از اهل خبره و کارشناس مثل پلیس جنایی ، پزشک و… استفاده کنند
تنظیم صورتمجلس: در پایان معاینه محلی ، لازم است کلیه اقدامات صورت مجلس شود. باید تمام مشخصات آثار و علائم مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است ، در صورت جلسه قید شود. مندرجات صورت جلسه باید صریح و روشن و عاری از هر نوع ابهام و اجمال باشد زیرا محتویات صورتمجلس است که وضع صحنه جرم را برای مقامات قضایی بازگو میکند و آنان را از نحوه ارتکاب جرم آگاه میسازد. بنابراین باید ، به نحوی نوشته شود که جزئیات امر در آن انعکاس یابد.
بند سوم: ضبط آلات و ادوات جرم

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود تحقیق در مورد ضابطان دادگستری

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق 

منظور از آلات و ادوات جرم صرفاً وسایلی از قبیل اسلحه ، کارد و چاقو نیست. هر وسیلهای که مجرم را در جهت ارتکاب جرم کمک میکند و یا خود وسیله ارتکاب جرم باشد ، آلات جرم محسوب میشود. بنابراین مأموران پلیس پس از ورود به صحنه جرم با توجه به نوع جرم ، باید به دنبال آلات و ادوات آن بگردند و هر چیزی که آنها را به سوی کشف جرم رهنمون میکند ضبط کنند. مأموران پلیس به منظور رسیدگی بهتر و دقیقتر به جرم و حمایت از بزهدیده ، لازم است در مورد ضبط آلات و ادوات جرم ، نکاتی را رعات کنند:
آلات و ادوات جرم و هر چیزی که حین معاینه محل به دست میآید و ممکن است در کشف جرم کمک کند ، ضروری است جمعآوری و ضبط و در صورت مجلس توصیف و قید شود
دلایل و مدارک ارتکاب جرم باید تا آن جا که ممکن است بدون تماس با دست و با استفاده از وسایلی نظیر دستکش ، پنس و امثال آن جمعآوری و حسب مورد در ظروف مناسب از قبیل لوله آزمایش ، جعبه ، پاکت ، کیسه و امثال آن جای داده شود و برچسبهایی بر آنها زده و تاریخ و مشخصات دقیق محل کشف بر آنها قید شود. از جمله آثاری که به ویژه از دیدگاه جرمیابی مورد استفاده قرار میگیرد شامل آثار انگشت پنهان ، آثار پا به منظور تشخیص جهت حرکت پا ، اختلاف طول قدم ، لکههای خون به صورت مایع یا خشک ، محل لکههای خون ، لکههای برخی مایعات بدن در جرائم جنسی، ته سیگار و تار مو .
آلات و ادوات جرم را باید شمارهگذاری و ممهور و حفظ کرد
از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته ، مهر و موم شود بهطوری که ضایع یا تفریط نشود. از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود
آثار به دست آمده از محل وقوع یا کشف جرم نیاز به اظهارنظر علمی و فنی مورد نیاز دارد که این مهم باید با استفاده از آزمایشگاههای مجهز پلیس جنایی به عمل آید و متخصصان مربوطه نتیجه به دست آمده را برای مقام قضایی ارسال کنند
تعداد کسانی که به دلایل و مدارک دسترسی مییابند ، تا حد امکان باید محدود شوند
قبل از اقدام به حفاظت مدارک ، باید از خراب شدن و تغییر پیدا کردن آنها مطمئن شد و جمعآوری مدارک فاسد شدنی در اولویت قرار گیرد
در تحویل مدارک به مراجع مربوطه باید مشخصات مدرک و مشخصات تحویل گیرنده آن را ثبت و رسید اخذ کرد
زمان و تاریخ انتقال مدرک در گزارش و رسید مربوطه ثبت شود

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه حقوق درباره پیامبر اسلام (ص)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصولی که پلیس باید در صحنه جرم رعایت کنند
پلیس باید بدون جانبداری رفتار کند هرگونه اطلاعات و مدارکی که به دست میآید ، باید جمعآوری کرده و مورد توجه قرار دهد و نباید بهدلیل آن که به دانستن اطلاعات یا مدرکی مایل نیست ، از آن چشمپوشی کند
پلیس باید هر چیزی را که لازم است بهعنوان مدرک در پرونده قرار دهداو نباید هر کدام از مدارک را که دلش خواست گزارش کند و از هر کدام که نخواست چشمپوشی کند. اگر یکی از مدارک به دست آمده از صحنه جرم با فرضیههای ذهنی کارآگاه هماهنگ نبود ، معنایش این نیست که آن مدرک بیاهمیت یا به دردنخور و نامربوط است
پلیس باید تمام فرضیههای موجود را مورد توجه قرار دهد مگر این که خطا بودن آنها به اثبات برسد نباید هیچکدام از فرضیهها را دور بزنند و کنار بگذارند
پلیس باید به تمام واقعیتهای موجود به شکل یکسان توجه نماید در اینباره نباید تفاوت و تبعیض قائل شود حتی اگر مدرکی به دست آید که مظنون اصلی را تبرئه و سپس فرد دیگری را متهم معرفی کند ، پلیس باید چنین شواهد و مدارکی را در پرونده گزارش کند و هرگز از آنها صرفنظر نکند. در حقیقت پلیس نباید در طول بررسی صحنه جرم در پی تأیید پیشفرضها و تصورات شخصی خود باشد
پلیس باید دقت کنند تا مدارک ساختگی و یا دستکاری شده و نیز شهود غیرواقعی ، ملاک عمل آنان قرار نگیرد
شواهد و مدارک فیزیکی حاضر در صحنه جرم در کشف حقیقت بسیار مؤثر هستند ممکن است انسانها در تفسیر و تحلیل خود دچار اشتباه شوند ، اما مدارک و شواهد فیزیکی ، خطا نکرده و بر خلاف شهادت شهود ، هیچگاه دروغ نمیگویند. بنابراین دقت در جمعآوری آنها از صحنه جرم از وظایف مهم پلیس است
در کار جمعآوری مدارک و شواهد از صحنه جرم صرف جمع آوری مدارک ارزش محسوب نمیشود. پلیس باید ارزش تفسیری مدارکی را که جمعآوری میکند بداند. ارزش تفسیری مدارک با متن و زمینهایی که آن مدرک در آن پیدا میشوند در ارتباط است
بند چهارم : تحقیقات محلی
تحقیقات محلی عبارت است از استماع شهادت شهود و اظهارات مطلعان به منظور کشف جرم و روشن شدن حقیقت. هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که شاکی به اطلاعات اهل محل استناد کند ، اقدام به تحقیقات محلی میشود. در جرائم مشهود ، پلیس حق دارد هر نوع تحقیقی را که کمک به کشف جرم و روشن شدن موضوع میکند ، بدون نیاز به هماهنگی با مرجع قضایی انجام دهد ، اما در جرائم غیرمشهود در صورت اعطای نمایندگی قضایی به پلیس ، تحقیق محلی انجام میشود. تنظیم صورتجلسه از تحقیق محلی از قواعد آمره است و پلیس موظف به تنظیم آن است. به منظور حمایت از بزهدیده ، پلیس باید با دقت کامل ، اظهارات مطلعان و شهودی را که از سوی بزهدیده معرفی شدهاند ، صورتجلسه کرده و داخل در پرونده کنند. برای محافظت بهتر از این اوراق و جدا نشدن از پرونده ، لازم است اوراق پرونده از جمله اوراق صورتجلسه تحقیق از شهود و مطلعان شمارهگذاری شوند. پلیس باید در تحقیقات خود برای پرسشهای خود به دنبال پاسخهای مناسب باشد.
الف- بازرسی منزل ، اماکن و اشیا: عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی یا نواب آنها به عمل میآید(انصاری،318،1358). در جرائم مشهود در صورت ظن قوی به کشف متهم یا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *