منابع مقاله درباره کنوانسیون حقوق کودک

تجاوز و یاتمام اشکال دیگرخشونت مانند قاچاق دختران و زنان حمایت کنند و نیز اطمینان دهند که در زمان تعارض ویا جنگ، تجاوز، آزار جنسی، خشونت علیه دختران وزنان بهعنوان جنایت جنگی تلقی میشود و عاملان و آمران آن تنبیه می شوند.»
همچنین دربند4 ماده 5 قسمت «الف» آمده است: دولتها معیارهای مؤثری برای حمایت از زنان و کودکان در وضعیتهای اضطراری و تعارض بکارگرفته وحمایت مؤثر از پناهندگان و تمام افراد آواره را فراهم آورند.
برتریهای پروتکل مذکور درزمینه حمایت از دختران را میتوان بطور خلاصه در موارد زیر که حتی به اسناد بینالمللی دیگر نیز برتری دارد برشمرد:
توجه به تهدید خشونت
توجه به خشونت زبانی
توجه به علت خشونت
تنبیه عاملاان و آمران خشونت
پرداخت غرامت1

نتیجه
اسلام بهعنوان یک دین کامل وجامع از زمان ظهور با الهام از قرآن کریم ومعصومین(ع) احترام به حقوق کودکان راسرلوحهی تعالیم خویش قرارداده است، بهخصوص برای کودکانی که خواسته یا ناخواسته درگیرجنگ میشوندحقوقی را برشمرده وحمایتهای عام وخاصی ازآنها بهعملآورده است. تعیین محدوده سنی مشخص برای شرکت درجنگ، شرکت ندادن کودکان در جنگ، منع کشتن کودکان که بطور مستقیم یا غی مستقیم درمنازعات شرکت دارند و . . . نشاندهندهی توجه اسلام به حقوق این قشر میباشد.
آنچه مسلم است اسلام در بیش از1400 سال پیش قواعد و مقرراتی برای حمایت از حقوق کودکان در منازعات داشته است. حداقل سن برای شرکت در جنگ در حقوق بشردوستانهی بینالمللی درحالی15 سال اعلام شده است کهدقیقاً همین محدوده سنی در اسلام در بیش از1400 سال قبل تعیین شده بود. که انتخاب محدودهی سنی مشترک در حقوق بشردوستانه بینالمللی واسلامی و قدمت بیش از1400 سالهی آموزههای اسلام، نمیتواند دور از واقعیت باشد که تدوینکنندگان حقوق بشردوستانهی معاصر، بطورمستقیم یا غیر مستقیم متأثر از اینآموزههای آسمانی بودهاند. درحالیکه تصویب میثاق حقوق کودک بهعنوان یک سند الزامآور در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی و فعالیتهای حقوق بشری آن قابل تقدیر است و همواره به اسناد سازمان کنفرانساسلامی بهعنوان عاملی درهویت بخشی جهان اسلام نیز نگریسته میشود ولیکن همان طوری که ذکر آن رفت ازنظر حقوق بشردوستانه بینالمللی بهویژه با عنایت به واقعیت زندگی کودکان وآثار تعارضات مسلحانه در آنها ضعیف است. نکته دیگراینکه درحالحاضرشمار زیادی از کودکان در کشورهای اسلامی قربانی جنگ و ترور میشوند که میثاق نسبت به آن ساکت است. از این رو در عین آنکه بطور کلی اجرای حقوق بشردوستانهی بینالمللی رافقط نمیتوان برای حمایت از قربانیان به دلیل عدم وجود موازینو اسناد دانست و اگر اسنادحاضرنیز اجرا شوند خود مهم هستند و لیکن واقعاً باید حداقل درقالب یک سند انعکاسی حمایت کشورها را با ارائهی تمهیدات مناسبی برای بیان مسئولیت در قبال کودکانی که امنیت در ابعاد مختلف آن مهمترین دغدغهی آنان است، فراهم آورد.
کودکانیکه امروزه درکشورهایاسلامیدرگیرتعارضاتهستند،سرمایهاند. سرمایههاییکهباآتشخمپارههای اسرائیل قطعه قطعه و باگلولههای سربازان آمریکایی و متحدانش کشته میشوند و در بخشی ازجنوب سودان نگران وعدهی غذائی برای زنده ماندن در دنیای ناامن امروز هستند. دولتهایاسلامیکه با تنظیم «کنوانسیون حقوق کودک در اسلام» توسط سازمان اسلامی در تعامل با جامعه بینالمللی درحمایت از حقوق کودکان در حوزهیحقوق بشرگام برداشتهاند، ضرورت دارد که در تصویب و الحاق آن نیز شتاب نمایند و یک شبکهی نظارتی و گزارشدهی در سازمان کنفرانس اسلامی برای اجرای میثاق مزبور پیشبینی کنند و کمکهای فنی کمیتهی حقوق کودک را جلب نمایند.

فصل سوم:
مخاصمات مسلحانه وحقوق کودکان

گفتاراول:
حقوق کودک دراسنادبینالمللی
وسعت جنایات وشقاوتهای جنگ که تأثیرات مخرب و غیرقابل جبرانی بر روح و جسم کودک داشت دولتها ومحافل بینالمللی وانسانهای نوعدوست را به واکنش واداشت که با ذکر حقوق کودکان دراسناد و معاهدات بینالمللی درزمان جنگ درصدد ایجاد تعهد و الزام قانونی به منظور حمایت و مراقبت از کودکان برآیند. درقالب حقوق قراردادی، اسناد بینالمللی حمایت از کودکان در تعارضات مسلحانه را میتوان چنین برشمرد:
1. کنوانسیون چهارگانه ژنو1949 ودو پروتکل الحاقی 1977
2. اعلامیه حقوق کودک1959
3. کنوانسیون حقوق کودک 1989
4. پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درمورد مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه، سال 2000
5. اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری سال 1988
6. مقاولهنامه شماره 182سازمان بینالمللی کار با عنوان بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه شماره 190

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7. قطعنامه شماره 2318 مورخ دسامبر 1974 مجمع عمومی درحمایت از زنان و کودکان درتعارضات مسلحانه.
لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز 6 قطعنامه مهم زیر را در این زمینه صادر کرده است که از اهمیت بسیاری برخوردارند:
قطعنامههای شماره 1261 درسال 1999، 1314 درسال 2001، 1379 درسال 2001، 1460 درسال 2003، 1539 درسال 2004 و 1610 درجولای 2005. هم چنین به توصیه نامههای کمیته حقوق کودک که در آن اسناد فوق مورد تأکید قرار گرفتهاند میتوان توجه نمود. البته برخی دیگر از اسناد ملل متحد مانند میثاق حقوق مدنی- سیاسی و توصیه نامههای حقوق بشر نیز وجود دارد که میتوان برای حمایت از کودکان در منازعات مسلحانه به آنها مراجعه نمود.1
گفتاردوم:
بررسی اسناد ویژه کودکان
برخی اسناد ویژه کودکان که مورد بررسی قرار خواهدگرفت عبارتند از: یونیسف، کنوانسیون حقوق کودک، اسناد منطقهای و پروتکلهای الحاقی.
بند اول: یونیسف
صندوق کودکانمللمتحد (United Nation Children Fund) کهبیشتر به ناماختصاریآن یونیسف
(UNICEF) خواندهمیشود، برایفراهمکردنغذایاضطراری وخدماتبهداشتیبرایکودکاندرکشورهایی که در اثرجنگ جهانیدومتخریبشدهبودند ایجادشد. در11دسامبر1946 بهتوصیهی شورایاقتصادی واجتماعی ملل متحد وتصویب مجمععمومیسازمانمللمتحد ایجادگردید.
دراکتبر 1953مجمععمومیسازمانملل اینسازمانرا بهعنوان یکیاز ارکان دائمیسازمانملل شناخت ونام آنرا ازصندوق بینالمللی اضطراری کودکان بهنام فعلی تغییرداد. فعالیتهای یونیسف عمدتاً درجهت ارائهی کمک های لازم وحمایت ازکودکانکشورهای درحالتوسعه است.
مقر یونیسف در«نیویورک» و وظیفهآنکمک رسانیبه کودکان بودهاست. یکآژانس که با بودجه داوطلبانه اداره میشود وباعنوان«یونیسف» برمشارکت مالیدولتهاوبخشخصوصی وآحادمردم تکیهدارد و برنامههای ایننهاد درراستایکمک بهجوامع درحالتوسعه، برایپیشرفتسلامت ورفاه کودکان بودهاست. ایننهاد بینالمللی عمدتاً درنواحی فقیرتر افریقا فعالیت میکند، اگرچه کمکرسانی به کودکان سراسرجهان را دردستور کار دارد، سیاست این سازمانحمایت ازحقوق بشر(کودکان) وانسانمحور میباشد.
درحال حاضریونیسف پنج اولویت اصلیرا دنبال میکند: بقاء و رشد کودکان، آموزش و تحصیلات پایه، برابریجنسی،حفاظتازکودکاندربرابرخشونت،سوءاستفادهوتجاوز،ایدز(HIV) وسیاست حمایتاز مشارکت درحقوقکودکان. بیشک تحصیلسببارتقاءزندگیمردم وازجمله کودکان میشود. تحصیلزنان جوان به آنان دید روشنیدر موردنسلهای فعلی وآینده بخشیده واثرات خاصی بر اولویتهای یونیسف خواهدداشت. مثل بقاء کودکان، کودکان وخانواده، مصونسازی و حفاظت ازکودکان. مصونسازی روشمستقیمی استکه برای ارتقاء سلامت کودکان در سالهای اخیردرسراسردنیا بهکارگرفته شده است، اما هرسال بیشازدومیلیونکودک در اثر ابتلا به امراضیکه با واکنشارزان قیمت، قابلپیشگیری هستند جان خودرا ازدست میدهند که میتوان با واکسیناسیون ازمرگ و میر کودکان جلوگیری کرد. از آموزش مصرف مکملهای غذاییگرفته تا روشهای مبارزه با حشرات خطرناکجملگیاز روشهای تأثیرگذار برای حفظسلامتکودکانهستند. یونیسف به طرق مختلف سعی میکند ازحقوقکودکان حفاظت وحمایت نماید ومانع از به خدمتگیریآنان درجنگها، به کار گماردن آناندربخشهایدولتی وخصوصیوگروههای مدنیشود ودرکنار اینروشها ازشبکهاطلاعاتیکودکان کهیک شبکه بینالمللیاست نیزحمایت میکند. یونیسف یکروش (فرآیند) کلیمبتنی برمدارک عینیرا برای دوران کودکی دنبال میکندکه شاملاصول زیرمیباشد: * پیشگیری ودرمان شاملایمنسازی، تغذیه مناسب، آبسالم وبهداشتاولیه برایکودکان، مراقبان وجامعهای که در آنزندگیمیکنند فراهممیآید. * کودکان بایددر بدوتولد شناسنامهدریافتکرده وازسوءاستفاده وبیتوجهیدرامان بمانند وازامکاناتتحصیلی برخوردارباشند. * دختران و زنان بطور خاصباید ازتغذیه، مراقبتهای بهداشتی، تحصیل و پشتیبانیخانواده برخورداربوده و به حقوق ایشاناحترامگذاشته شود.
انگیزه اولیه تشکیل یونیسف توجه به نیازهای اضطراری کودکان اروپایی خسته ازجنگ جهانی دوم بود. بنابراین توجه سازمان ملل متحدبه حقوق کودکان در تعارضات مسلحانه ازهمان ابتداوجود داشته است. در راستای حمایت ازحقوق کودکان، درسال1959 اعلامیه حقوق کودک توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. لازم به ذکر است که قبلاً نیزجامعهملل درسال 1924 اعلامیهای رادرحمایت از حقوق کودک که یک سازمان غیر دولتی آن را جداگانه پیشنهاد کرده بود تصویب کرده است. ماده 8 اعلامیه 1959میگوید که کودکان در تمام شرایط در میانآنهایی هستند که اولین کمکها و حمایتها را دریافت میکنند. طبیعی است که در زمان درگیریها ومخاصمات مسلحانه نیز افراد فوق از چنین امتیازاتی برخوردار خواهند بود.1
بند دوم: کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل دوم 2000
کنوانسیون حقوق کودک مهمترین سند بینالمللی برای حمایت همه جانبه از کودکان میباشد که اساس تفکر بینالمللی برای بقاء، رشد وحمایت از کودکان را در نظر دارد. ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک از دولتها میخواهد به قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اعمال در تعارضات مسلحانه احترام بگذارند و احترام به آنها را تأمین نمایند. این ماده اشعار میدارد که تمام معیارهای ممکن بکارگرفته شود تا کودکان زیر 15 سال درتعارضات به طور مستقیم درگیر نشوند و دربکارگیری کودکان بین 15 تا 18سال تقدم با بزرگترها باشد. بند4 ماده میخواهد که دولتها تمام معیارهای لازم را برای تأمین حمایت و مراقبت از کودکانی که در تعارضات مسلحانه آسیب میبینند بکارگیرند2.
انتقاد وارد برکنوانسیون حقوق کودک برای طرح سن کمتری برای درگیری کودکان درجنگ توسط پروتکل الحاقی به کنوانسیون درسال 2000 جبران شد. البته قبل از تصویب این پروتکل نیز کمیته حقوق کودک در تفسیرخود از ماده 38 مطرح کرد که پرتو تعریف کودک که افراد زیر 18 سال را در برمیگیرد و اصول بهترین منافع کودک، هیچ فرد زیر18سال نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر تعارضات شود. کمیته حقوق کودک دراولین جلسه خود درسال 1991 به موضوع کودکان و تعارضات مسلحانه توجه نموده و نیاز به روشهای مؤثر برای حمایت از کودکان را در درگیری های مسلحانه مطرح کرد.
درسال 1993 یکی از اعضای کمیته برای فراهم کردن طرح مقدماتی پروتکل که حداقل سن درگیریها را 18سال افزایش دهد، انتخاب شد. همچنین اعلامیه نهایی و برنامه اقدام کنفرانس وین از کمیته خواست که مسأله افزایش سن بکارگیری درنیروهای مسلح را مطالعه نماید. در سال 1994 کمیسیون حقوق بشر یک گروه کار بدون محدودیت زمانی برای مذاکره پروتکل اختیاری تشکیل داد. گروه کار

پاسخی بگذارید