منابع و ماخذ پایان نامه تکنولوژِی، آشکارسازی، ، ۱-۲۰-

میکنند. رسانایی الکتریکی با حضور آنالیت تحت تأثیر قرار گرفته و حسگر رسانایی آنالیت را اندازهگیری میکند.

۱-۲۰- حسگرهای نوری
حسگرهای نوری در سالهای اخیر از پیشرفت قابل ملاحظهای برخوردار بودهاند زیرا این تکنولوژِی متناسب با نیاز و علاقه به استفاده از این حسگرها در آشکارسازی پارامترهای شیمیایی خیلی مهم در بسیاری از

پاسخی بگذارید