منابع و ماخذ پایان نامه میباشند،?، c، است.اما، b

عبور نور از درون محلول باشد غلظت گونه مورد بررسی بر اساس قانون بیر-لامبرت۷۵با جذب (A) ارتباط دارد :

A=log(I0/I)=?bc (۱-۳۲)
I0وI به ترتیب شدت نور عبوری در غیاب و حضور نمونه میباشند،? ضریب جذب میباشد، b فاصله پیموده شده توسط نور و c غلظت گونه جاذب است.اما اگر به

پاسخی بگذارید