منابع و ماخذ پایان نامه پلاسمایی

Change concepts with orange paper airplane leading among white

حسگری نوری گونههای شیمیایی بر اساس برهمکنش این گونهها با نور میباشد. اساس اندازهگیری در حسگرهای نوری شیمیایی میتواند بر پایه جذب، فلورسانس، لومینسانس شیمیایی، پراکندگی رامان و رزونانس پلاسمایی باشد. در ادامه با توجه به بکارگیری حسگرهای نوری جذبی در این به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

۱-۲۱-۱ جذب
علاوه بر اینکه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*