منابع پایان نامه ارشد با موضوع آبداکشن، ۳-۳-۳-، ۳-۳-۱-، ۳-۳-ابزارها

۱۹۸۳).

شکل۳-۴- تست جاب

۳-۳-ابزارها و روشها
۳-۳-۱- قد و وزن آزمودنیها
قد ایستاده و وزن آزمودنیها با استفاده از ترازوی ترکیبی Seca قد سنج مدل Vogel & Halke اندازهگیری شد.

۳-۳-۲- مقدار مقاومت
بار که هر آزمودنی در حرکت آبداکشن تحمل میکند برابر ۵ درصد وزن کل آزمودنی بود. مقدار متوسط مقاومت در جدول ۳-۱ آمده است.

۳-۳-۳-

دیدگاهتان را بنویسید