منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکستنشن، پشتش، برساند،، یافتهها

Businessman having to take decisions

چرخش خارجی
۳- تست برخوردی
۴- تست جاب

۳-۲-۳-۱- آزمون بلند کردن
این آزمایش بر اساس مشاهده ضعف چرخش داخلی است که بهترین وضعیت محدودیت چرخش داخلی این عضله را بیان میکند. یعنی وقتی بازو به طور کامل اکستنشن و چرخش داخلی داده داده است آزمودنی نمیتواند پشت دست خود را به پشتش برساند، این یافتهها را تست پاتالوژیک بلند کردن

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*