No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت، الکترومایوگرافی، روش پژوهش

باقی مانده است. در این مطالعه تلاش میکنیم تا با بررسی الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه (بازو در وضعیت طبیعی قرار دارد) بهترین وضعیت را برای تفکیک عضله فوقخاری پیدا کنیم به طوری که شدت فعالیت این عضله نسبت به عضلات دیگر حداکثر و شدت فعالیت سایر عضلات حداقل باشد.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه
در