منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، مقاومت،، RC، (جاب

وضعیت طبیعی (بدون چرخش) بررسی میکند. سپس به منظور بررسی تمامیت عضله فوقخاری بازو چرخش داخلی داده و ۳۰ درجه به سمت جلو میآید و در مقابل مقاومت الویشن انجام میدهد(شکل۴-۳). در این تست با ظاهر شدن علائم درد در مقابل مقاومت، به خوبی ضعف عضله فوقخاری و به طور ثانویه پارگی یا درد همراه با التهاب را در سایر عضلات RC نشان میدهد (جاب

پاسخی بگذارید