منابع پایان نامه ارشد با موضوع (نیر، RC، ۱۹۷۲).، در۹۰

(نیمه دررفتگی)، آرتریت، کلسیفه شدن و در رفتگی استخوان بازو.
این تست به علت برخورد برجستگی بزرگ استخوان بازو به قوس آخرومی ترقوه ای، التهاب بافتهای نرم مثل تاندون عضله دوسر و تمام عضلات RC را نشان میدهد (نیر ۱۹۷۲).

شکل ۳-۳- تست نیر(تست برخوردی)

۳-۲-۳-۴-تست جاب
این تست ابتدا عضله دلتوئید را در آبداکشن بازو در۹۰ درجه و در

پاسخی بگذارید