منابع پایان نامه ارشد با موضوع o، شانهها، اسکلیوزیس، ۲۴/۵۸±۱/۶۷

مقاومت
(۵% وزن بدن)
۱۶۲/۵۸±۴/۲۰
۲۴/۵۸±۱/۶۷
۵۴/۵۸±۵/۷۷
۲/۷۲±۰/۲۸

۳-۲-۲-شرایط عمومی عضویت در گروه شانه نرمال
* قرار داشتن در دامنه سنی ۲۳-۲۷ سال
* ورزشکار حرفهای نبودند
* دارا بودن شانه متقارن
o اختلاف ارتفاع شانهها کمتر از ۲ سانتیمتر
o نداشتن اسکلیوزیس و نداشتن بیماریهای عصبی
o نداشتن سابقه تصادف که

پاسخی بگذارید