پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره مقادیر، همبستگی، رگرسیون

ضریب همبستگی پیرسون (r) نشان‌دهنده جهت رابطه است، برای تفسیر ضریب همبستگی لازم است، 2R محاسبه شود. 2 Rبرای نشان دادن شدت رابطه بسیار سودمند است، اما جهت رابطه را نشان نمی‌دهد(د.واس، 1383). مبنای ریاضی آن چنین است که مجموع مربعات کل برای y را به دو جمع مربعات رگرسیون و خطا افراز می‌کنند و نسبتی از کل تغییرات y که از x نتیجه می‌شود، نسبت جمع مربعات رگرسیون به کل مجموع مربعات است که واریانس تبیین شده نامیده می‌شود(گال و همکاران،1383)به عبارت دیگر2R مبین واریانس مشترک بین X و Y است؛ که فصل مشترک X و Y شامل عناصر مشترک هر دو مجموعه است، یا فصل مشترک X و Y واریانس مشترک X و Y یا کوواریانس آنهاست. 2 Rرا ضریب تعیین می‌نامند، چون نسبتی از واریانس Y که توسط X به حساب آمده را معین می‌کند(سرایی،1384به نقل از آرش حبیبی). به همین دلیل اگر فقط r ذکر شود ممکن است گمراه کننده باشد؛ چرا که ضریب r همواره بزرگ‌تر از 2 Rاست و اگر مجذور نشود، در مورد شدت رابطه اغراق می‌شود. (د.واس،1383)
ضریب همبستگی پیرسون و 2 r آماره‌هایی هستند که برای تلخیص میزان رابطه دو متغیر فاصله‌ای به کار می‌روند. این آماره‌ها را می‌توان با استفاده از خط رگرسیون محاسبه کرد. (د.واس،1383) کاربرد یک متغیر برای عمل پیش‌بینی در خصوص متغیر دیگر را رگرسیون می‌گویند. رگرسیون با کاربرد یک متغیر دانسته و شاخص، مقادیر متغیر غیر شاخص دیگری را پیش‌بینی می‌کند(حافظ‌نیا،1382). معادله رگرسیون به صورت زیر نوشته می‌شود:

برای رسیدن به معادله بالا، ابتدا لازم است ضرائب و، مقادیر ثابت مورد نظر را با استفاده از دو جامعه آماری x و y تعیین نموده و سپس با توجه به معادلات دو مجهولی زیر که معادلات کمترین مربعات نرمال نامیده می‌شوند، مقادیر به دست آورده شده را در معادلات دو مجهولی قرار داد تا از حل این معادلات مقادیر ثابتوبه دست آید:

برای تعیین مقادیر ودو روش وجود دارد:
1- مقادیر ورا می‌توان از حل معادلات زیر که از دو معادله فوق استخراج شده‌اند، به دست آورد.

2- پس از جایگزینی ضرائب ومقادیر ثابت دو معادله دو مجهولی را به روش متداول حل کرد و مقادیر ورا به دست آورد(مهدوی و طاهرخانی،1383).
ui جزء اخلال یا میزان خطا است. باید توجه داشت که مدل رگرسیون مبتنی بر فرضیات زیر است:
فرض یک: میانگین ui صفر است.

فرض یک بیان می‌کند که مقدار میانگین uiها بر حسب Xi مفروض، صفر است. به عبارت دیگر، مقادیر مثبت ui ، مقادیر منفی ui را خنثی می‌کند. به طوری که تأثیر متوسط یا میانگین uiها بر Y صفر می‌باشد.
فرض دوم: عدم وجود خود همبستگی بین uiها
به دلیل فرض اول
که در آن i و j دو مشاهده متفاوت و cov به معنای کوواریانس است. عبارت (3-13) فرض می‌کند که اجزاء اخلال ui و uj همبستگی ندارند. از نظر تکنیکی این فرض بیانگر عدم وجود همبستگی سریالی یا عدم وجود خود همبستگی است. مشکل خود همبستگی از طریق آزمون دوربین- واتسون قابل حل است، اگر نتایج این آزمون بین 5/1 تا 5/2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد.
فرض سوم: یکسانی (همسانی) واریانس uiها