منابع پایان نامه درمورد ، کاتد، پشته، (۴-۴)

دو طرف و همچنین مقادیر پارامترهای هندسی مورد استفاده در جدول (۴-۲) آورده شده است.

شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر

جدول (۴-۲) مقادیر پارامترهای هندسی و نرخ جریان ورودی در دو طرف
پارامتر
مقدار
تعداد کانال
۱۰
تعداد سلول در پشته پیل سوختی
۱
عرض کانال در سمت آند و کاتد