منابع پایان نامه درمورد ، کاتد(۴-۱۶)، میباشند.، میآید.

کاتد(۴-۱۶)
در جایی که و پتانسیل اتلافی (overpotential) و ضریب انتقال بار است. و به ترتیب سطح فعال و چگالی جریان مرجع در هر یک از دو سمت میباشند. با در نظر گرفتن معادلات بالا و حل معادلات حاکم برای هر قسمت، ولتاژ سلول از رابطه (۴-۱۷) بدست میآید.

پاسخی بگذارید