منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک
آذر 14, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

جهت تعیین برازندگی در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
در الگوریتم حاضر هدف بهینه کردن سه پارامتر دمای عملکردی پیل سوختی، فشار سمت آند و فشار سمت کاتد است. برای اینکه بتوان دقت قابل قبولی از رفتار پیل سوختی در ازای مقادیر مختلف پارامترها داشت، دامنه ۵/۰ تا ۵ بار فشار آند و فشار کاتد به ۹ قسمت تقسیم شده است. به عبارت دیگر گام

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.