منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

بهینه سازی را دارد و همانطور که قبلا گفته شد پس از بدست آوردن منحنی های پلاریزاسیون و منحنی توان از این نرم افزار، مقدار ماکزیمم منحنی توان بعنوان برازندگی در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه در حلهای تحلیلی، کانالهای موازی جوابهای منطبقتری با آزمایشات عملی دارند، از کانالهای موازی برای بهینه سازی استفاده شد. نرخ جریان ورودی در هر

پاسخی بگذارید