منابع پایان نامه درمورد شبیه سازی

به بهینه‌سازی سه پارامتر فوق پرداخته شده است.

فصل چهارم:

معرفی نرم افزار پیل سوختی پلیمری

۴-۱ مدلسازی پیل سوختی پلیمری با استفاده از حل تحلیلی
مدل دو بعدی (۱+۱بعدی) برای شبیه سازی رفتار جریان در کانالها و MEA استفاده شده است. این مدل، معادلات حاکم در راستای کانال را برای بدست آوردن غلظت، سرعت و توزیع فشار

پاسخی بگذارید