منابع پایان نامه درمورد میکند،، عمود، پلاریزاسیون،

حل میکند، همچنین معادلات در راستای عمود بر غشا را نیز حل کرده و سپس منحنی پلاریزاسیون را ایجاد می کند. معادلات حاکم در هر بخش در زیر تشریح شده است.

۴-۱-۱ مدلسازی کانال
تغییر سرعت و تغییر غلظت در راستای کانال بصورت خطی در نظر گرفته شده است، بنابراین برای جریان آرام و تک فازی خواهیم داشت :
(۴-۱)
در جاییکه سرعت

پاسخی بگذارید