منابع پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، mm، (۴-۳)، ریب

TARGET AUDIENCE CONCEPT

سمت آند
۰.۴ mg Pt/cm2
نوع لایه پخش گازی
پارچه کربنی

سطح مقطع کانالها در این پیل سوختی cm2 1*1 بوده و عرض ریب آن در حدود mm 1 است. نمای کلی پیل سوختی تست شده در پژوهشگاه پیل سوختی دانشگاه در شکل (۴-۲) نمایش داده شده است.

شکل (۴-۲) پیل سوختی و دستگاه تست پژوهشگاه دانشگاه
در شکل (۴-۳) منحنی های پلاریزاسیون به دست آمده از

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*