منابع پایان نامه درمورد کاتد، نمی‌شوند، سوختی،، می‌گیرند،

Colorful arrow. Growing business concept.3D rendering.

فشار کاتد و دماهای مختلف و در فشارهای ثابت سمت آند نشان داده شده است.

۳-۴-۶ دلیل انتخاب ۳ پارامتر حاضر جهت بهینه‌سازی
پارامترهای عملکردی منحصر به سه پارامتر دمای کارکردی پیل سوختی، فشار آند و فشار کاتد نمی‌شوند و پارامترهای دیگری نیز در این زمره قرار می‌گیرند، ولی بدلیل محدودیت توانایی نرم‌افزار مورد استفاده جهت حل تحلیل فقط

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*