منابع پایان نامه درمورد cm2، ۱۱۲، ۵*۵، MEA

سوختی

۴-۲ معتبر سازی مدلسازی با آزمایشات عملی
به منظور اعتبار سازی ومقایسه نتایج مدلسازی انجام شده با آزمایشات عملی و سنجش صحت مدلسازی، نتایج مدلسازی با آزمایشات انجام شده در گروه پژوهشی پیل سوختی دانشگاه مقایسه شده است. یک پیل سوختی تک سلول با سطح فعال cm2 5*5 به این منظور انتخاب شده است، MEA این پیل سوختی از جنس نفیون ۱۱۲

پاسخی بگذارید