منبع مقاله با موضوع پیشگیری از جرم

اساسی، قانون مند و عملیاتی کردن این بند کمیته پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از آذر سال 1381 به تدوین قانونی در زمینه پیشگیری ازبزهکاری مبادرت ورزید. نتیجه تلاش این کمیته تهیه لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم است که در دو مرحله کارشناسی با حضور متخصصان و مسئولان عالی قضائی تدوین گردید. این لایحه در برگیرنده 8 ماده و 6 تبصره است. که(در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما با ایرادات جدی شورای نگهبان روبرو شد و به مجلس برگردانده شد و در حال حاضر این لایحه در اختیار کمیسون قضائی مجلس قرار دارد.)
دیدگاه‌های خبرگان قانون اساسی در رابطه با واگذاری پیشگیری از جرم به قوه قضائیه قابل تامل می‌باشد.
در این زمینه برخی با واگذاری پیشگیری از جرم به قوه قضائیه موافق بودند و دسته دیگر مخالف بودند که هر کدام از دو گروه در اثبات دیدگاهشان دلایلی را مطرح کرده‌اند، که در صحن علنی مجلس بیان گردید.
دیدگاه مخالفان: واگذاری پیشگیری از بزهکاری به قوه قضائیه امری نادرست است. آنان معتقدند پیشگیری مقوله‌ای است که نمی‌تواند در اختیار دستگاه قضائی باشد. زیرا پیشگیری در بزهکاری در کوتاه مدت وظیفه دستگاه انتظامی است و در بلندمدت از وظایف آموزش پرورش و سازمان‌های مرتبط با مسائل ارتباط جمعی است و باید با سازندگی مردم در این زمینه اقدام کرد .
دیدگاه موافقان: واگذاری مدیریت پیشگیری به قوه قضائیه امری درست می‌باشد. آنان در بیان اظهاراتشان فرمودند: در هرجایی که احتمال بدهند ممکن است بزهی رخ دهد وظیفه حاکم شرع است که با شیوه‌های گوناگون و بدون توسل به قوه‌ی مجریه یااقدام‌های نظامی و انتظامی از تحقق آن جلوگیری کند. بدین‌ترتیب اگر ممکن است قتل رخ دهد دادستان و بازپرس باید برای پیشگیری از جرم قاتل احتمالی را بازداشت کنند. زیرا اگر بازداشتش نکنند، امکان دارد، مرتکب قتل گردد.
پیشگیری از جرم در اصطلاح قضائی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود، که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه یا هر دو بعمل می‌آید. نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام است که موضوع پیشگیری از وقوع جرم در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند برطبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود اما پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات بسیاری از ارکان مرتبط است(قوه مقننه و قوه مجریه) و بدون کمک آنها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. دستگاه قضائی نمی‌تواند از وقوع جرائم پیشگیری کند مگر اینکه قوای مجریه و مقننه همکاری کنند. برای مثال: اگر قوه مجریه سیاستی اتخاذ کند که دزدی زیاد شود قوه قضائیه چگونه می‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند.
به‌دلیل اهمیت مقوله پیشگیری و بدلیل تصریح آن در بند 5 از اصل 156 قانون اساسی مقام معظم رهبری بیان فرمودند: پیشگیری یکی از منویات مهم در برنامه پنجم توسعه است و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
در این راستا به لحاظ منش و آموزش و استنباط‌های مختلف قضات از قوانین و برخوردهای متفاوت با ارباب رجوع و تربیت و شخصیت‌های مختلف آنها باید با توسل به راهکارهای مختلف سعی نمود، در قوه قضائیه و توسط قضات در موارد مشابه رویه و سیاست‌های جنایی قضایی یکسان و متحدالشکلی مورد توجه و عمل قرار گیرد. تا بتوان در حوزه قوه قضائیه به آرمان‌های متعالی پیشگیری از وقوع جرم نزدیک‌تر شویم.
در نتیجه‌گیری این بحث اینگونه می‌توان بیان نمود: که پیشگیری در حقوق کیفری ایران وجاهت قانونی دارد. چراکه خبرگان قانون اساسی و قانون‌گذاری در کنار حقوق جزا مبانی قانونی پیشگیری را پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین قانون اساسی ایران، اصول حقوق راهبردی را که متضمن مسائل حقوقی است، برای نظام پیشگیری پیش‌بینی کرده است. دستگاه قضائی مصمم است که از تمام ظرفیت‌ها در امر پیشگیری استفاده کند تا به هدف خود که رسیدن به جامعه ای ایده‌آل و دور از جرم و جنایت است، نائل آید.

ب: قوه مجریه
ارسطو در کتاب معروف خود«سیاست» اظهار می‌دارد: هر حکومت دارای سه قدرت است. نخستین این سه قدرت، هیاتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می‌شود. سومین قدرت کارهای دادرسی را دربرمی‌گیرد.
اصطلاح قوه مجریه در آثار فلاسفه یونان و همچنین در رسالت متفکران قرن هجدهم تا زمان حاضر، برای نشان دادن کلیه افراد دستگاه‌ها بکار رفته است.که عملکردشان جنبه اجرایی دارد. اعضای قوه مجریه از رئیس‌جمهور و نخستین وزیر یا شورای وزیران، اعضای کابینه، استانداران، فرمانداران گرفته تا عوامل گوناگون اداری موقتی و تخصصی سطح بالا و همچنین مجریان ساده همه در قالب دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند.
باید پذیرفت که نظم حقوقی تا اندازه‌ای وابسته به اراده قوه مجریه است. بویژه از این جهت که هریک از سازمان‌های اداری سیاست‌های اقتصادی و مالی را رهبری و اجرا می‌کنند. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی با بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر … آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و دفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم همه، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی امر، حمایت مادران از کودکان بی‌سرپرست؛ نمونه‌هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. که به‌واقع تحقق آنها نمونه‌هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می‌نماید.به گونه‌ای که زمینه بسیاری از جرائم را می‌خشکاند، همگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می‌گنجد، با این توضیح که پیشگیری اجتماعی اقدام‌هایی است، عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها.(اصول 3 و 21 قانون اساسی)، بنابراین طیف وسیعی از اقدامات موردی پیشگیری اجتماعی در حیطه اختیارات وظایف دولت مردان جمهوری اسلامی است و لذا با شناخت صحیح و علمی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور ریاست جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و«ریاست قوه مجریه» می‌تواند با استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی خواستار مدیریت و سیاستگذاری قوه قضائیه در امر پیشگیری باشد .
مضافا آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه و نیز در چهارچوب عمل به اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی از مهم‌ترین و کارآمدترین پیشگیری(پیشگیری اجتماعی) اقدامات علمی و عملی شایسته‌ای را تقبل نماید.
بنابراین با توجه به توضیحاتی که بیان گردید و همچنین در راستای این جمله که کار پیشگیری تنها نقص قوه قضائیه نیست و به همه قوا مرتبط است و همکاری همه دستگاه های ذیربط در این امرضروری است این بحث را به پایان می‌رسانیم و اذعان داریم که نقش قوه مجریه در پیشگیری از جرائم غیرقابل انکار می‌باشد و در همکاری با دستگاه قضایی به عنوان بازوی اجرایی آن عمل می‌کند.

ج: قوه مقننه
قوه مقننه در این وادی بی نصیب نیست، چنانچه بکاریا درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم بیان می‌دارد:
می‌خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید! بکوشید روشن و ساده تمام قدرت ملت در آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به‌کار گرفته نشود.
با این توضیح که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد، باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی جامعه بسیج خواهد شد.
جرم زدایی ، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه‌های معین محدود می‌کند. جرم شناسی در ده سال اخیر به مکانی که این فن بدست می‌دهد، توجه بسیاری کرده است. طبیعتاً این یک شکل پیشگیری اصولی است. چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می‌کند.در بعضی از زمینه‌های جرم‌انگاری کیفری می‌تواند، بدون اینکه حفاظت از نظر اجتماعی را به خطر اندازد، بی‌فایده و حتی مضر واقع شود.
با تأمل از این گفتار درمی‌یابیم، که تورم کیفری چه بسا خود سبب زمینه‌ساز جرم گردد. بنابراین نحوه‌ی تدوین قوانین به لحاظ مطالعات جرم‌شناسانه، احترام به حقوق بشر و سلامت اجتماعی پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا، توجه به فعالیت‌های علمی و کارشناسانه همگی در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر و وظیفه قانون‌گذاران رامبرهن می‌سازد. نهایتا که قوه مقننه با درک چهارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه می‌تواند با استناد به اصل هفتادویکم(عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی) وضع قانون و یکی از عموم مسائل تدبیر و تصمیم‌گیری در امر پیشگیری و تیپ‌های مختلف آن است البته ذکر این نکته قابل تأکید است که یکی از راه‌های تصویب چنین قوانینی آن است، که قوه قضائیه به عنوان سیاست‌گذار و مدیر در امر پیشگیری این اندیشه، تفکر و شناخت را برای قوه قانون‌گذاری فراهم و میسر سازد، و به عبارتی چگونگی عملکرد قوه مقننه در این علم ارشاد نماید.

بخش دوم: مداخله پلیس در امر پیشگیری
در بررسی فرهنگ لغت به ویژه فرهنگ‌های معتبر فارسی، واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم، پاسبان، شهربانی…آمده، که اکثر این واژه‌ها در گذر زمان و در طول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند .براساس تعریفی که فرهنگ علوم سیاسی ارائه کرده است. سازمان پلیس را می‌توان یک سازمان دولتی دانست که وظیفه‌اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار و حمایت از بزه‌دیده و به‌طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است.بر این اساس پلیس یک سازمان عصر مدرن است. با توجه به تعریف فوق می‌توان گفت: واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضائی و با مأموریت کشف جرم، دستگیری بزهکاران و بطور کلی با واژه سرکوبی«جرم و مجرم» مرتبط و همراه بوده است. و بدین ترتیب نقش پلیس بطور سنتی فقط در چهارچوب نظام کیفری تصور می‌شده است. لیکن به موازات تأکید یافته‌های جرم شناختی به فایده و اثر پیشگیری در کاهش میزان جرائم از یک‌سو و پذیرش نظری و عملی نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست جنایی در کنار قلمروسنتی آن یعنی سرکوبی از سوی دیگر اشکال جدیدی از مأموریت و وظیفه پلیس در جامعه از آغاز سال‌های هفتاد میلادی ایجاد و مطرح شده است.

گفتار اول: سیاست جنایی وارتباط آن با ایفای نقش پیشگیرانه پلیس
در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کج‌روانه و ناهنجاری اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. برخی بر این باورند که پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر جرم را شناسایی کرده و از سوی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانون‌گذار آن را قبلاً جرم دانسته است و این مبارزه از طریق وسایل مختلف و با اهداف روشن انجام می‌گیرد . کریستن لارزژ در این رابطه عقیده دارد: اگر سیاست جنایی را علم و هنر تبین پیشگیری و سرکوب‌گری جرم بدانیم پیشگیری‌های معطوف به اجتماع و نهاد های آن مسلماً در زمره یک سیاست جنایی مشارکتی یعنی سیاست جنایی که مستلزم الحاق و پیوستن مردم و همکاری آنها در مراحل تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است، خواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به اینکه پلیس نقش تأثیرگذاری در سیاست جنایی اکثر کشورهای دنیا دارد و درواقع حضور آن برای پیاده‌سازی اهداف سیاست جنایی انکارناپذیر است. در این گفتار دربند اول به تشریح سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم و در بند دوم ارتباط سیاست جنایی ونقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم

«اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر

دیدگاهتان را بنویسید