منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

میان همه فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته۵۵ جداسازی فوتوکاتالیستی بسیار مؤثرتراست زیرا نیمهرساناهای مورد استفاده ارزان بوده و نیز به آسانی می توانند ترکیبات آلی را معدنی کنند. مرحله اساسی در این فرآیند شامل انتقال ابتدایی واکنشگرها به سطح کاتالیست وجذب بر سطح آن می باشد، انجام آزمایش بر سطح کاتالیست، و دفع محصولات نهایی به فاز مایع

پاسخی بگذارید