منبع پایان نامه درباره سرامیک،، فوتوکاتالیستی،، متخلخل،، غشاها،

تیتانیا را به روشهای متعددی چون سل-ژل، هیدروترمال، سنتز احتراقی، تبدیل گاز خنثی و مشابه آن بدست آورد. در دهههای اخیر از روش سل-ژل در شاخههای علوم و فناوری مثل غشاها، بستر های متخلخل، اکسیدهای فوتوکاتالیستی، سرامیک، مواد شیشهای، همچنین در ساخت مواد الکترونیکی استفاده شده است.
فناورینانو استفاده از خواص فوتوکاتالیستی نیمه رساناها

پاسخی بگذارید