No category

منبع پایان نامه درباره لولهها، تانکرهای، ،

از تانکرهای زیر زمینی و یا پخش سطحی و نشت از لولهها می باشد. در واقع بنزین در داخل منافذ غیر اشباع خاک نفوذ میکند و از آنجا به سمت آبهای زیر زمینی که منبع تأمین آب آشامیدنی می باشد مهاجرت می کند و باعث آلودگی آنها می شود که بزرگترین خطر آن تهدید سلامتی بشر می باشد، شایان ذکر است که این ترکیبات علاوه بر خطرناک بودن برای انسان می