No category

منبع پایان نامه درباره محیط زیست

شده توسط آنها روز به روز در حال افزایش می باشد که این پسابها با توجه با استاندارد تعیین شده جهت حفاظت از محیط زیست، استفاده در کشاورزی و یا تخلیه به سیستمهای آبی باید به نوعی مورد تصفیه و پالایش قرار گیرند.
قوانین هوای پاک۴۸ میزان هیدروکربنهای سنگین (ترکیبات آلی فرار) که ممکن است از یک مجتمع صنعتی منتشر شود را به ۲۵۰ تن در سال