منبع پایان نامه درباره گستردهای، کوتاهتر، دهند]۲۷[.،

زمانی بسیار کوتاهتر از روش های بیولوژیکی فرآیند تجزیه را انجام می دهند]۲۷[.
پدیده فوتوکاتالیستی ممکن است بارها در حذف رنگ از سطوح خارجی ساختمانها که نتیجهای از اکسایش است مشاهده شده باشد. برای مثال در ترکیبات رنگی TiO2 موجود میتواند با رسیدن تابشی از نور سبب اکسایش ترکیبات آلی شود. لذا این پدیده می تواند به نحو گستردهای در

پاسخی بگذارید