منبع پایان نامه درمورد باورهای خودکارآمدی

خودکارآمدی بالا در هنگام نزدیک شدن به کار و کنش های دشوار، به پدیدآیی احساس آسانی کمک می کند. بدین سان، باورهای خودکارآمدی پیش بینی کننده ی توانمند برای پیشرفت خواهد بود(پاجارس، 1996).
خودکارآمدی عموما همچون گستره ای ویژه دریافت شده است. یعنی فرد می تواند باورهای شخصی کم و بیش استواری را در گسترده های متفاوت با موقعیت های ویژه ی کنش وری داشته باشد. شماری از پژوهشگران مفهومی گسترش یافته از خودکارآمدی را نیز آورده اند که به اعتماد عمومی در توانایی رویارویی شخص با گستره ای فراخ از درخواست ها یا موقعیت های جدید اشاره می کند(شرروهمکاران، 1982)
2-13-1-تعریف خودکارآمدی

خودکارآمدی عبارت از قضاوت فرد از خود در مورد توانایی انجام یک عمل ویژه است(هیکی و همکاران، 1992، پندروهمکاران، 2006).
خودکارآمدی یکی از مهمترین جنبه های اطلاعاتی در مورد خودمان است. این اطلاعات مربوط به برآورد ما، شخصیت ما و احساس خودکفایی ما می باشد. افراد با حداکثر احساس خودکارآمدی می توانند بطور موثر با موقعیت ها برخورد کنند؛ به عبارتی شایستگی برخورد با موقعیت ها را دارا شوند(لفرانکویس، 1991).
خودکارآمدی به قضاوت فرد در باره آنچه فرد فکر می کند، می تواند انجام دهد، نه آنچه انجام داده است گفته می شود(احمدی، 1386).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خودکارآمدی باور و توانایی یک نفر در سازمان دهی و اجراکردن دوره هایی است که نیازمند عمل برای مدیریت موقعیت های مربوط به آینده است( بندورا، 1997).
خودکارآمدی باور فرد در مورد صلاحیت خویش در عملکرد هایش تلقی می شود(بندورا، به نقل از استاولی، 2002).
خودکارآمدی عمومی مجموعه ای از تجربیات مختلف در زمینه “شکست ها و موفقیت ها” می باشد که افراد آنرا به موقعیت جدید انتقال می دهند(شرر و مادوکس، 1982).
2-13-2-نظریه شناختی – اجتماعی آلبرت بندورا
خودکارآمدی یک سازه ی محوری در نظریه شناختی – اجتماعی آلبرت بندورا است. نظریه شناختی – اجتماعی از دیدگاه “کارگزارانه ای” سرچشمه گرفته است که در آن رفتار افراد به صورت هدفمند و پیش بینی پذیر تلقی می شود و افراد با خود سنجی فعال، انگیزش و اعمالشان را تنظیم می کنند. بر اساس این دیدگاه افراد دارای باورهای خودکارآمدی هستند که به عنوان “یک الگوی کاری” بوسیله آنها می توانند، روی احساسها و اعمال خود مهار داشته باشند و چگونگی رفتار افراد بوسیله این باورها قابل پیش بینی است. باورهای خودکارآمدی، بنیان کارگزار آدمی را تشکیل دهند و یک منبع شخصی کلیدی در تحول “سازش یافتگی” و تغییر شخصی است، و منظور از آن داوری و “قضاوت های فاعلی” شخص در باره ی “قابلیت”ها و توانایی هایش برای سازماندهی و اجرا دوره های عمل مورد نیاز برای مدیریت موقعیت های پیشایندی موثر بر زندگی شان می باشد و برای این که افراد چگونه فکر می کنند- “خود ارزنده سازی” یا “خودتحقیرگری”- در رویارویی با مشکلات چگونه برانگیخته شده و پشتکار نشان می دهند، کیفیت سلامت هیجانی و آسیب پذیری شان در مقابله با افسردگی و تنیدگی چگونه است و در یک موقعیت حساس چگونه بهترین تصمیم را انتخاب می کنند، تاثیر می گذارند(بندورا، 2006).
طبق نظر بندورا(1995، 1997، 1999) افراد باورهای خودکارآمدی شان را به واسطه تغییر و ارزیابی اطلاعات اساسی به دست آمده از منابع بنا می کنند و طبقه بندی این منابع و تاثیر آنها در افراد بر اساس الویت هر منبع در عملکرد فرد است. این منابع شامل :
تجارب تسلط بر امور:
این منبع موثرترین منبع برای ایجاد حسن خودکارآمدی قوی است.
تجارب مشاهده ای :
این منبع از طریق الگوهای اجتماعی صورت می گیرد و شدت تاثیر الگوی مشاهده شده در خودکارآمدی بستگی به ادراک همسانی با سرمشقها دارد.
قانع سازی کلامی یا ترغیب اجتماعی :
این منبع در معرض قضاوتهای کلامی موثر دیگران از رفتار فرد صورت می پذیرد و متفاوت از تحسین شدن و موعظه های خالی از اندیشه می باشد و می تواند “مثبت”و نیرو دهنده یا “منفی “و تضعیف کننده باشد.
وضعیت فیزیولوژیک :
منبعی است که مربوط به ادراک و تفسیر از حالتهای هیجانی، مزاجی خود و یا خود خوانده شدن فرد می باشد. در این افکار خود – بسته که مربوط به کفایت فردی می شود، دو نوع از انتظارات تاثیر قدرتمندی بر رفتار دارند یکی “پیامد انتطار” باور اینکه رفتار خاص منجر به پیامد خاص می شود و دیگری “انتظارات خودکارآمدی” باور فرد به اینکه قادر به عمل کامل و موفقیت آمیز در رفتار مورد نظر می باشد. بندورا، انتظارات خودکارآمدی فردی را مهمترین عامل تعیین کننده رفتار می داند. این انتظارات تعیین کننده ی آغازگری رفتار، از سوی فرد، میزان تلاش برای گسترش رفتار و حفظ تلاش در صورت برخورد با موانع و تجربیات آزاردهنده می باشد.
“انتظارات کارآمدی” با داشتن ابعاد چندگانه تاثیرات مهمی در عملکرد فرد دارند. این انتظارات در “بزرگنمایی” ، “سطح” ، “عمومیت” ، و “قدرت” متفاوت هستند. “بزرگ نمایی” مربوط به باور فرد در باره ی عملکرد به جنبه های دشوار و مختلف تکلیف می باشد. “عمومیت” حاکی از یک حس عمومیت یافته از کارآمدی است که می تواند در ورای حس کارآمدی در موقعیت خاص عمل کرده و در زمینه های گوناگون گسترش یابد و “قدرت” اشاره به حفظ رفتار برغم رویارویی با موانع دارد(بندورا، 1977، 1982).
اگرچه باورهای خودکارآمدی قضاوت های فرد در باره قابلیت ها و توانایی هایش برای انجام عملی خاص در یک موقعیت خاص است(بندورا، 2006) و در معنی محدو به کار می رود، با این وجود تعداد قابل ملاحظه ای از پژوهشگران و روان شناسان از مفهوم خودکارآمدی عمومی به معنی باورها و قضاوت های افراد در باره صلاحیت و توانایی کلی شان در رویارویی با رویدادها یا موقعیت های تنیدگی زا و تهدید کننده استفاده کرده اند(شرر، مادوکس، مرچاندانت، پرنتیس، دان، جاکوبز و راجرز، 1982؛ باسچر و اسمیت، 1998؛ شولتز، گایترز- دونا، سود و شوارتزر، 2002؛ مادوکس، 2002؛ شوارتزر و بوهمر، لوزنیسکا، محمد و کنول، 2005؛ لوزنیسکا، گاتریزدونا و شوارتزر، 2005، به نقل از نیاکروئی و همکاران، 1387).
خودکارآمدی “انتظارات پیامد”، “مهارت ادراک شده”، “اسنادهای علی”، “حرمت خود”، “خودپنداشت” و “رگه شخصیتی” نیست( بندورا، 1997؛ مادوکس، 2002؛ زیمرمن و کلیری، 2006).
از آنجاییکه پژوهشها نشان می دهد که خودکارآمدی با مسئولیت پذیری در مورد انجام تکلیف(باری، آناستازیا، 2005) و رضایت شغلی (گاین، کلادیو و پاتریک، 2006) رابطه مثبت دارد بنابراین خودکارآمدی عامل مهمی برای انجام موفقیت آمیز عملکرد نسبت به وظایف خویش است و می تواند یکی از مهارتهای اساسی لازم برای رسیدن به رضایت شغلی و موفقیت در شغل افراد به شمار آید(نقل از هاشمی نژاد و منظری توکلی، 1391).
2-14- پژوهش های انجام شده در داخل کشور:
در پژوهشی قلائی در سال 1390 به بررسی ارزیابی مدل باورهای خودکارآمدی معلمان بعنوان تعیین کننده میزان رضایت شغلی آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخت و به این تنایج دست یافت که خودکارآمدی معلمان بطور مستقیم بر میزان رضایت شغلی آنان تاثیر دارد و همچنین میزان خودکارآمدی در معلمان رابطه ای مثبت و قوی با میزان نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت (قلائی، 1390). همچنین در پژوهش دیگری که هاشمی نژاد و منظری توکلی(1391) تحت عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی آنان پرداخت نشان دادند که بین خودکارآمدی مدیران با موفقیت شغلی و مولفه های آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛در این پژوهش نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که برونگرایی و خودکارآمدی توانستند حدود 26 درصد واریانس موفقیت شغلی را تبیین کنند (هاشمی نژادو منظرتوکلی، 1391).دیگر تحقیقات نیز نتایج مشابه را نشان می دهند ازجمله درتحقیقی که توسط عبدلی سلطان احمدی و همکاران در سال 1391 در ارتباط با بررسی رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی فردی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره متوسطه شهر قم انجام شد، به این تیجه رسیدند که باورهای خودکارآمدی جمعی با رضایت شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنا داری دارد، و دو متغیر باورهای کارآمد جمعی و باورهای کارآمدی معلم به صورت معنا داری حدود 5/19% تغییرات رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کند(عبدلی سلطان احمدی و همکاران، 1391).هچنین در تحقیق دیگری که توسط شاره(1390) انجام شد به این نتیجه رسید که بین راهبردهای ارزیابی شناختی و جلب حمایت اجتماعی(از مولفه های مسئله محور) با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. به این معنی که هر چه تکنسین های بیهوشی شاغل در اتاق عمل بیشتر از راهبردهای ارزیابی شناختی و جلب حمایت اجتماعی یا از سبک مقابله مسئله محور با تنش ها استفاده کنند میزان رضایت شغلی آن ها بیشتر است(شاره و همکاران، 1390).شعبانی(1390) به بررسی میان هوش هیجانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی پرستاران پرداخت و نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و خودکارآمدی62/0 است و علاوه بر آن همبستگی میان هوش هیجانی و خودکارآمدی با ضریب همبستگی 30/0 در سطح 01/0 معناددار بوده است(شعبانی، 1390).همچنین در تحقیق دیگری رزمی(1389) به بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی و استرس شغلی با سلامت روان و رضایت شغلی کارکنان بانک پرداخت و نتیجه نشان داد استرس شغلی پیش بینی کننده منفی سلامت روان و رضایت شغلی است. همچنین رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی بوسیله خودکارآمدی تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، خودکارآمدی به عنوان یک عامل فردی، نقش محافظتی در برابر استرس شغلی دارد(رزمی، 1389).از سویی دیگر شفیع آبادی(1390) در تحقیق خود با بررسی نقش خودکارآمدی و سبک های مقابله با استرس در پیش بینی رضایت شغلی دانشجویان کاورز پرستاری به این نتیجه رسید که هر چهار سبک مقابله مسئله محور و دوسبک مقابله هیجان محور دوری گزینی و خویشتن داری با رضایت شغلی دانشجویان کارورز پرستاری همبستگی معنی دار مثبت و سبک مقابله هیجان محور گریز-اجتناب با رضایت شغلی دانشجویان همبستگی معنی دار منفی دارد. خودکارآمدی هم با رضایت شغلی دانشجویان کارورز پرستاری همبستگی معنی دار مثبت داشت و هم نتایج نشان دادند که سبک های مقابله مسئله محور نسبت به سبک های مقابله هیجان محور نقش بیشتری در پیش بینی رضایت شغلی در دانشجویان کارورز پرستاری دارد(شفیع آبادی،1390).همچنین نوبخت(1388) درتحقیق دیگری با بررسی رابطه شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی مشکین شهر به این نتیجه دست یافت که بین رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان همبستگی معنی داری وجود دارد، واز بین مولفه های رضایت شغلی، مولفه های ماهیت کاریا سرپرستی و حقوق و دستمزد با خودکارآمدی همبستگی معنی داری دارند(نوبخت، 1388).همچنین در مطالعه ایی که بهروزیان(1387) در زمینه ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی پرداخت نتایج این مطالعه نشان دادند که 57/28 درصد از کارکنان از سلامت عمومی برخوردار نمی باشند. این افراد همچنین از رضایت شغلی کمتری برخوردار بوده و بیشتر از روش های مقابله ای کمترمفید استفاده می کردند. همچنین نتایج نشان داد که هرچه افراد از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودند سلامت عمومی بیشتری نیز داشتند و عمدتا بیشتر از مکانیسم های مقابله ای حل مسئله استفاده می نمودند(بهروزیان،1387). همچنین در تحقیق دیگری که توسط اصغری(1385) در ارتباط با رابطه توانمند سازی و خودکارآمدی با رضایت شغلی انجام داد نتایج نشان دادند که بین توانمند سازی و رضایت شغلی، بین توانمند سازی و خودکارآمدی رابطه مستقیم وجود دارد. بین خودکارآمدی و رضایت شغلی رابطه ای یافت نشد، درحالیکه توانمند سازی و خودکارآمدی به صورت متقابل با رضایت شغلی رابطه داشتند. تحلیل نتایج حاکی از رابطه دوسویه بین توانمند سازی و خودکارآمدی است. یعنی خودکارآمدی درمعلمان در افزایش توانمتدسازی آنها موثر است و به همین ترتیب توانمندسازی نیز در افزایش خودکارآمدی آنها موثر است. هم توانمندسازی و هم خودکارآمدی بررضایت شغلی نیز تاثیر دارد به گونه ای که با افزایش توانمند سازی و خودکارآمدی می توان رضایت شغلی را در معلمان افزایش داد(اصغری،1385).در تحقیق دیگری که توسط رضاپورمیرصالح(1388) در خصوص بررسی سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت از تجریبات بالینی دانشجویان کارورز رشته های توانبخشی پرداخت نتایج نشان دادند که سبک مقابله ای مسئله محور با رضایت از تجریبات بالینی در دانشجویان همبستگی مثبت معنادار دارد. دیگر نتایج نشان داد خودکارآمدی بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت از تجریبات بالینی دانشجویان دارد. همچنین نتایج نشان دادند که سبک های مقابله و خودکارآمدی بطور مشخص و قابل اعتمادی قادر به پیش بینی رضایت از تجریبات بالینی در دانشجویان می باشد(رضاپورمیرصالح، 1388). همچنین در تحقیقی رضائی راد و همکاران(1388) که به بررسی روش های مقابله با استرس کارکنان پلیس در آستانه بازنشستگی پرداخته و ارتباط آنها را با ویژگی های فردی مورد مطالعه قرار داده نتایج نشان دادند که کاربرد بعضی از روش های مقابله با استرس در میان کارکنان در آستانه بازنشستگی و بین واکنش های رفتاری و ویژگی هایی نظیر توانایی برای ادامه خدمت، تعداد افراد تحت تکفل و رضایت شغلی ارتباط معنادار آماری وجود دارد.(رضائی رادو همکاران، 1388).همچنین در مطالعه تبیین پیامدهای عوامل روان شناختی مثبت (خودکارآمدی، امیداواری، تاب آوری، خوش بینی) بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی که توسط سیماراصل(1389) انجام شد به این تیجه رسید که خودکارآمدی و خوش بینی رابطه ی معناداری با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد(سیماراصل، 1389).همچنین در مطالعه ایی که توسط شفیعی سروستانی و شجاعتی(1387) به بررسی رابطه میان راهبردهای رویارویی با استرس شغلی و خشنودی شغلی 104 نفر از مشاوران مدارس نواحی آموزش و پرورش شهر شیراز پرداختند، بررسی ها در سطح 95 تا 99% اطمینان نشان داد که بین راهبردهای رویارویی با استرس و خشنودی شغلی رابطه معنا داری وجود دارد. یافته ها نشان دادند که مشاورانی که از راهبرد شناختی رویارویی استفاده می کنند نسبت به مشاورانی که از راهبرد هیجانی رویارویی استفاده می کنند از استرس شغلی پایین تری برخوردارند( شفیعی سروستانی و شجاعتی، 1387).
2-15- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
مصطفی یاکین و اویا اردیل(2012) به پژوهشی تحت عنوان رابطه بین خودکارآمدی و تعهدات کارو اثرات آن بر رضایت شغلی حسابداران رسمی پرداخته که نتایج نشان دادند هر دو خودکارآمدی و تعهد کار بطور مستقیم با رضایت شغلی ارتباط معنادار دارند و می توانند رضایت شغلی را پیش بینی کنند(یاکین و اردیل، 2012). همچنین در تحقیق دیگری مینگ- چنگ لی و یان- چون چن(2012) به بررسی خودکارآمدی، تلاش و رضایت شغلی در کارکنان امور مالی و تاثیر آن بر خصوصیات شخصیتی و عملکرد شغلی پرداخته که نتایج حاصله از آن نشان داد خودکارآمدی اثر مثبتی برعملکرد شغلی و رضایت شغلی دارد.و تلاش ها رابطه مثبت در عملکرد و رضایت شغلی دارد و رضایت شغلی اثر منفی بر قصد ترک شغل دارد(مینگ- چنگ لی و یان- چون چن،2012).همچنین ولکر و همکاران(2010) در ارتباط با بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی، سبک های مقابله با استرس و رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمان معتادان به مواد مخدر در آتن و زوریخ دست به پژوهش زدند. نتایج نشان دادند که استراتژی های مقابله ای مستقل، ارتباط مثبت و منفی را با خوداثر بخشی و رضایت شغلی دارد و راهبردهای مقابله ای مسئله مدار با رضایت شغلی معناد دار بود(ولکر و همکاران، 2010). همچنین اویومی(2012) با پژوهشی در ارتباط با رضایت شغلی و خودکارآمدی و تاثیر آن در تعهد شغلی معلمان آموزش ویژه امور خارجه “اویااو “به این تیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین خودکارآمدی و رضایت شغلی خاص وجود دارد، علاوه براین این مطالعه نشان داد که رضایت

پاسخی بگذارید