منبع پایان نامه درمورد سبک های مقابله

شغلی و خودکارآمدی ترکیب قابل پیش بینی و با اعتمادی برای همدیگر می باشند(اویومی، 2012). در خصوص استراتژی های مقابله ای درمحل کار و رابطه آن با سبک های اسنادی و رضایت شغلی توسط ولبورن(2007) مطالعه انجام شده نشان داد که بین راهبردهای مقابله ای و رضایت شغلی رابطه ای مثبت وجود دارد. سایر یافته پژوهش بیانگر این است که سبک اسنادی جهت مقابله با استرس در محل کار بیشتر همراه با حل مسئله بازسازی یا شناختی سبک های مقابله ای بوده و کمتر از سبک مقابله ای اجتناب استفاده می شده است(ولبورن، 2007).همچنین رید(2012) در تحقیقی با عنوان بررسی روابط و اثرات واسطه ای خودکارآمدی، منبع کنترل، مقابله با استرس و محیط کار بر اثر مراقبت و رضایت شغلی در پرستاران ثبت نام شده استرالیا به این نتیجه دست یافت که افزایش خودکارآمدی و منبع کنترل منجر به کیفیت بهتر کار پرستاری و رضایت شغلی می شود(رید،2012). همچنین در مطالعه دیگری کریستین ام ویلی و میشل اف مکی(2008) در بین 129 نفر از پرستاران استرالیا در خصوص بررسی اثرات استراتژی های مقابله با استرس و رضایت شغلی پرداختند . آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی و معنا داری بین استراتژی های مقابله با استرس و رضایت شغلی پرستاران وجود دارد. سایر یافته نشان دادند که استفاده از مقابله اجتناب، منجر به اختلال خلق و خوی قابل توجهی می شود.این مطالعه از داشتن تاثیر رضایت شغلی بر تعدیل تنش ها پشتیبانی می کند(ویلی و مکی، 2008).سایر مطالعات نیز نتیجه مشابهی دارند، بطوریکه تحقیقی که بوسیله دونگ می و هیرویوکی(2008) در ارتباط با بررسی استرس مانعی و چالشی با سبک های مقابله با استرس و رضایت شغلی در یکی از شرکت های دولتی چین با هدف دسته بندی تنش های شایع در شرکت وبه منظور بررسی روابط میان تنش، سبک های مقابله با استرس و رضایت شغلی در 549 نفر از سه شرکت دولتی در استان کانگ ژو انجام شد، نتایح نشان دادند که وقتی افراد از سبک های مقابله مشکل مدار برای حل مسئله استفاده می کنند اثر استرس بر رضایت شغلی رابطه معنادار منفی دارد.این یافته ها به ارتباط مثبت سبک مقابل مساله مدار بهنگام استرس با رضایت شغلی اشاره نموده است(دونگ می و هیرویوکی، 2008).همچنین در مطالعه ای که خان(2007) بر اساس مطالعه قبلی خود (2006)جهت اثبات این دیدگاه که مکانیسم های مقابله ای باعث افزایش رضایت شغلی ناظران در شرکت های چند ملیتی نمونه صنعتی طراحی کورانجی می شود، به بررسی میزان استرس و استفاده از مکانیزمهای مقابله ای با رضایت شغلی پرداخت و به این نتیجه رسید که استفاده از مکانیزمهای مقابله ای به افزایش رضایت شغلی در حد متوسط و یا کمی بالاتر از حد متوسط منجر می شود. همچنین آنهایی که تحت استرس بیشتر بودند اما از مکانیزمهای مقابله ای درستی استفاده نمی کردند، رضایت شغلی کمتری نسبت به کسانی که در حال مقابله با استرس بودند داشتند(خان، 2007). همچنین نتایج بررسی شاخص های رابطه بین هویت حرفه ای معلمان (خودکارآمدی، رضایت شغلی، انگیزه و تعهد) در 1214 معلم هلندی مشغول بکار در آموزش متوسطه توسط استر- تی(2012) نشان داد که خودکارآمدی و رضایت شغلی با اهمیت کلاس درس می تواند احساس یک معلم را از هویت حرفه ای بعنوان یک شاخص تحت تاثیر قرار دهد(استر-تی، 2012). همچنین مطالعه کلاسن و مینگ چیو(2010)نیز در ارتباط با بررسی اثر خودکارآمدی با رضایت شغلی در معلمان به منظور بررسی روابط میان سالهای تجربه معلمان، ویژگی های معلم(جنس و سطح آموزش)، سه حوزه خودکارآمدی( استراتژی های آموزشی، مدیریت کلاس درس و تعامل با دانش آموزان)، دو نوع استرس شغلی(حجم کار و استرس کلاس درس) و رضایت شغلی در یک نمونه 1430 نفری معلمین شاغل به نتایج مشابهی انجامید. بطوریکه یافته این مطالعه نشان دادند معلمانی که خودکارآمدی پایین داشته، رضایت شغلی پایین تری داشته و در نتیجه در کلاس درس استرس بیشتری داشتند و معلمانی که استرس کلاس درس بیشتری داشته و خودکارآمدی بالایی نیز داشته بودند رضایت شغلی بالاتری نیز داشتند(کلاسن و مینگ چیو، 2010).همچنین در مطالعه دیگری که توسط ویلیامز(2004) در خصوص بررسی رابطه سطح استرس، رضایت شغلی، سبک اسنادی و استراتژی های مقابله ای برای برخورد با استرس در محل کار بر روی 381190نفر از پرستاران(50%) مرکز پزشکی امور سربازان باز نشسته در جنوب غربی ایالات متحده پرداخت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سبک های اسنادی، رضایت شغلی و استرس بطور قابل توجهی با راهبردهای مقابله با استرس در ارتباط هستند. یافته ها نشان دادند استفاده بیشتر و مثبت از انواع استراتژی های مقابله با استرس در پاسخ دهندگان با سبک اسناد مثبت با سطح بالا رضایت شغلی ذاتی (یعنی احساس موفقیت و استقلال) بطور قابل توجهی در ارتباط بود و پاسخ دهندگان با سبک اسناد مثبت و سطح بالایی از رضایت شغلی با تمرکز بر روی را ه های مثبت برای حل و فصل استرس ها و اوضاع شغلی مرتبط بود(ویلیامز، 2004).همچنین جروج و اندرو(2012) در تحقیق خود به نتیجه مشابهی دست یافت بطور یکه در این پژوهش که با عنوان اثرات استرس شغلی، ویژگی های شغلی، سبک های مقابله، و سبک اسناد بر سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه بود به بررسی ارتباط بین خواسته ای کار، کنترل، حمایت اجتماعی، تلاش، پاداش، مقابله و سبک های اسنادی در پیش بینی اضطراب، افسردگی، و رضایت شغلی 307 نفری کارکنان دانشگاهی از انگلستان پرداختند. یافته های این پژوهش نشان دادند خواسته های محل کار، تلاش درونی و بیرونی با رفتارهای مقابله ای و سبک اسناد منفی با سطوح بالایی از اضطراب و افسردگی و رضایت شغلی کم در کارکنان دانشگاه همراه بود. پاداش، حمایت اجتماعی، کنترل کار با رفتارهای مقابله ای و سبک اسنادی مثبت با سطوح پایین افسردگی و اضطراب و رضایت شغلی بالا همراه می شد(جروج و اندرو، 2012).همچنین لین شاوهیو و همکاران(2010) نتایج مشابهی از تحقیق خود در زمینه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و رضایت شغلی در بین 132 مددکار اجتماعی که در سازمانهای غیر دولتی ماکائو مشغول بکار بودند بدست آورند. نتایح یافته ای آنها نشان داد مددکارانی که بیشتر از سبک های مقابله ای بالغ استفاده می کردند رضایت شغلی بالاتری نیز داشتند.و رضایت شغلی در حد معینی تحت تاثیر استفاده از همین سبک های مقابله ا ی بالغانه می باشد(لین شاوهیو و همکاران، 2010). از سایر مطالعات با نتیجه مشابه نیز می توان نام برد ازجمله مطالعه اوا کونرت(1997) که به بررسی ارتباط بین فرسودگی، استرس، رضایت شغلی و سبک های مقابله ای در بین 220 معلم مدارس راهنمایی در یک منطقه بزرگ شهری اقدام نمود به این نتیجه دست یافت که معلمانی که متمرکز بر مقابله منفی برای حل مسئله هستند سطوح بالاتری از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و رضایت شغلی را گزارش نمودند .سایرنتایج حاکی از آن است که در معلمان از نظر جنس از لحاظ فرسودگی شغلی، استرس شغلی، رضایت شغلی و سبک های مقابله ایی تفاوتی وجود نداشت(اوا کونرت، 1997).همچنین در مطالعه دیگری که توسط گامبر(2005) به بررسی رابطه خودکارآمدی و فرهنگ شغلی، رضایت شغلی در میان مربیان خبره ورزشی با هدف شناسایی سطوح ر ضایت شغلی مربیان ورزشی بر اساس ارزیابی سطح خود از خودکارآمدی و درک خود از فرهنگ کار انجام شد نتایج معنادار بودن خودکارآمدی با رضایت شغلی را نشان داد. از دیگر نتایج این مطالعه عدم خودکارآمدی و فرهنگ کار جمعی برای پیش بینی رضایت شغلی است(گامبر، 2005). همچنین مطالعه گابریل(2010) با عنوان خودکارآمدی و رضایت شغلی به عنوان پیش بینی عملکرد موفق فروش حرفه ای در کسب و کار 115 نفر کاسب کار حرفه ایی فروش نشان داد که رضایت شغلی و خودکارآمدی پیش بینی بالایی برای انجام فروش حرفه ای می باشد و رابطه معنی داری بین رضایت شغلی و خودکارآمدی وجود دارد(گابریل، 2010).همچنین روما و همکاران(2010) در تحقیقی دیگری به این یافته دست یافتند که خودکارآمدی معلم اثر مستقیم بر رضایت شغلی او دارد و اثر جمعی بطور مستقیم خودکارآمدی معلم را تحت تاثیر قرار می دهد اما اثر مستقیمی بر رضایت شغلی ندارد(روما و همکاران، 2010) رضایت شغلی، اعتماد به نفس، فرسودگی شغلی و خودکارآمدی با هدف بررسی سازه های رضایت شغلی در معلمان ویژه آموزش خاص در سال تحصیلی 2010-2009 توسط بردلی دبلیو(2010) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل ازآن پژوهش نشان داد که عوامل خودکارآمدی نقش مهمی در عدم ترک شغل معلمان و رضایت شغلی آنها دارد(بردلی دبلیو، 2010). همچنین در تحقیق دیگری گل باسی و همکاران(2008) که به بررسی روابط بین راهبردهای مقابله ای، ویژگی های فردی و رضایت شغلی در 186 نفر از پرستاران شاغل در یک بیمارستان از دانشگاه کامهیوریت ترکیه پرداختند به این نتایج دست یافتند: پرستارانی که با اعتماد به نفس و خوش بینانه از راهبردهای مقابله ای مثبت با استرس استفاده می کردند یک رابطه مثبت معنی داری بین رضایت شغلی و ابعاد راه های مقابله ای بدست آمد. دیگر نتایج حاکی از این بود که رضایت شغلی پرستاران با استخدام قرار داد محدود بالاتر از پرستاران با استخدام رسمی بود(گل باسی و همکاران، 2008).همچنین در تحقیق دیگری در ارتباط با بررسی رابطه ی هسته ای خود ارزیابی صفات خود، اعتماد به نفس، خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی و عملکرد شغلی جاج و بونو(2001) به این یافته ها دست پیدا کردند که خودکارآمدی همبستگی بالایی با رضایت شغلی و عملکرد شغلی دارد و می تواند پیش بینی کننده خوبی برای رضایت شغلی باشد(جاج و بونو، 2001).
فصل سوم
روش پژوهش

فصل سوم : روش پژوهش

3-1-روش اجرای تحقیق
3-1-1– جامعه آماری :
جامعه آماری در این تحقیق کلیه بهورزان زن و مرد شاغل در خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول در نظر گرفته شد.
3-1-2– نمونه آماری و روش نمونه گیری:
نمونه آماری در این تحقیق 123 نفر بهورز شاغل در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول بود که برابر کل جامعه آماری است.
3-2- روش جمع آوری اطلاعات:
برای گرد آوری داده های تحقیق از ابزارهای زیر بهره گرفته شد
3-2-1- پرسشنامه سبک های مقابله (دبلیو. ا. سی. کیو)
این پرسشنامه توسط فولکمن و لازاروس در سال 1985 طراحی شده و شامل 66 ماده است که بر پایه مقیاس چهار رتبه ای لیکرت تنظیم شده است و 8 روش مقابله را ارزیابی می کند که در نهایت به دوسبک کلی مسئله محور و هیجان محور تقسیم می شود. از 66 ماده، به 16 ماده آن که شامل ماده های 2-3-4-5-19-24-27-32-37-53-55-57-61-64-65-66 می باشد نمره ای تعلق نمی گیرد. روش نمره گذاری سایر ماده ها به این صورت است که: به بکار نبردم، امتیاز صفر – تا حدی بکار بردم، امتیاز یک- بیشتر مواقع بکار بردم، امتیاز دو- و زیاد بکاربردم، امتیاز سه تعلق می گیرد. سبک های مسئله محور شامل: جستجوی حمایت اجتماعی، مشتمل بر ماده های 8-18-22-31-42-45، مسئولیت پذیری شامل ماده های 9-25-29-51، حل مدبرانه مسئله شامل ماده های 1-26-39-48-49-52، و ارزیابی مجدد مثبت شامل ماده های 20-23-30-36-38-56-60 می باشد. و سبک های مقابله هیجان محور شامل رویارویی، دارای ماده های 6-7-17-28-34-46، دوری گزین با ماده های 12-13-15-21-41-44، خویشتن داری با ماده های 10-14-35-43-54-62-63 و گریز – اجتناب با ماده های 11-16-33-40-47-50-58-59 می باشد. لازاروس(1993) آلفای کرنباخ را از 66/0 تا 79/0 برای هریک از روش های مقابله ای ذکر کرده است. زین العابدینی(1383) و هاشم زاده(1385) پایایی این آزمون را به ترتیب 79/0 و 89/0 بدست آوردند. ضریب آلفای کرنباخ این پرسشنامه در این تحقیق 92/0 بدست آمد.
3-2-2- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
این پرسشنامه توسط شررو همکاراندر سال 1984 ساخته شده و دارای 17 ماده است که بر اساس مقیاس لیکرت از کاملا مخالفم (نمره 1) تا کاملا موافقم(نمره 5) درجه بندی شده است، نمره گذاری از 1 تا 5 است، به این ترتیب که به گویه های 1- 3- 8 -9- 13- 15 از راست به چپ نمره 1 تا 5 تعلق می گیرد و بقیه سئوال ها به طور معکوس به ترتیب نمره 1 تا 5 تعلق می گیرد. حداکثر نمره 85 و حداقل 17 می باشد. این پرسشنامه از سوی براتی(1375) ترجمه و اعتباریابی شده است. شرر و همکاران(1982) آلفای کرنباخ این پرسشنامه را 86/0 بدست آوردند. همچنین مطالعات نشان داد که بین نمرات این پرسشنامه و موفقیت در شغل و تحصیل همبستگی مثبت وجود دارد. کرامتی(1380) آلفای کرنباخ آن را در نمونه ایرانی 86/0 بدست آورد. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرنباخ آن 75/0 محاسبه شد.
3-2-3- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی(JDI)
این پرسشنامه توسط اسمیت، کندال و هیولیندر سال 1969 ساخته شد که دارای 72 سئوال و پنج بعد کار 18 گویه، پرداخت 9 گویه، سرپرست 18 گویه، ارتقا 9 گویه و همکار 18 گویه می باشد. نحوه محاسبه امتیازات به صورت مستقیم در گزینه ها ذکر شده؛ بدین معنا که اگر پاسخگو با یک گزینه کاملا موافق باشد یا میزان آن را در سازمان خود زیاد برآورد کند به آن گویه امتیاز 5 تعلق می گیرد. این پرسشنامه در بعد کار، حداقل امتیازات 18 و حداکثر 90 می باشد. ا گر محدوده امتیازات 36 و پایین تر از آن باشد، رضایت از کار پایین، محدوده 37 تا 54 رضایت متوسط و محدوده 55 به بالا رضایت کار بالا بر آورد می شود.
بعد دوم – پرداخت: حداقل امتیازات 9 و حداکثر 45 می باشد. محدوده 1-18 رضایت از پرداخت پایین، محدوده 19-27 رضایت متوسط و محدوده 28-45 رضایت بالا برآورد می شود.
بعد سوم – سرپرست: حداقل امتیازات 18 و حداکثر 90 می باشد. اگر محدوده امتیازات 36 و پایین تر از آن باشد رضایت پایین، محدوده 37 تا 54 رضایت متوسط و محدوده 55 به بالا رضایت از سرپرست بالا برآورد می شود.
بعد چهارم- ارتقا: حداقل امتیاز 9 و حداکثر 45 می باشد، محدوده 1-18 رضایت پایین، محدوده 19-27 رضایت متوسط و محدوده 28-45 رضایت بالا برآورد می شود.
بعد پنجم – رضایت از همکار: حداقل امتیازات 18 و حداکثر 90 می باشد. اگر محدوده امتیازات 36 و پایین تر از آن باشد رضایت پایین، محدوده 37-54 رضایت متوسط و محدوده 55 به بالا رضایت از همکار بالا برآورد می شود.
لذا امتیاز کل بین 1-144 رضایت کل پایین، 145-216 رضایت کل متوسط، 217-360 رضایت کل بالا است(لیودی نظام، 2005).
مطالعات انجام شده توسط اسمیت، کندال و هیولین(1969) و هیولین(1972) ضریب پایایی آن را 62/0 و 89/0 و آلفای کرنباخ آن را 93/0 گزارش کرده اند. غنی(1373) در مطالعه ای بر روی معلمان مدارس راهنمایی اهواز، ضریب پایایی کل را 85/0 و در خرده آزمون ها بین 65/0 تا 89/0 بدست آورد. عطار(1374) در مطالعه ای بر روی کارکنان یک مجتمع صنعتی ضریب پایایی کل را 75/0 و در خرده آزمون ها بین 62/0 تا 87/0 گزارش نموده است. در پژوهش حاضر آلفای کرنباخ آن 92/0 محاسبه شد.
3-3- چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش
در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برایپرسشنامه رضایت شغلیبرابر 92/0 ، خودکارآمدی عمومیبرابر 75/0 ، سبک های مقابله با استرسبرابر 92/0 می‌باشد و چون از مقدار 7/0 بیشتر است پس می‌توان ادامه تحقیق را با نمونه بیشتری از جامعه با نتایح لازم مطلوب دانست . (جدول3-1 را ملاحظه نمائید).
جدول3-1 : ضرایب پایایی پرسشنامه

شاخص آماری
مقیاس
ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ
تنصیف
رضایت شغلی
92/0
84/0
خودکارآمدی
75/0
73/0
سبک های مقابله با استرس
92/0
80/0

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4- طرح تحقیق
طرح تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. در این تحقیق هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا جند متغیر کمی( قابل سنجش) وجود دارد یا خیر؟ و اگر این رابطه وجود دارد مقدار و اندازه آن چقدر است؟ این تحقیق در پی آن است که همبستگی بین متغیر های سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی(به عنوان متغیرهای مستقل) و رضایت شغلی(به عنوان متغیر وابسته) را مورد

پاسخی بگذارید