موارد استفاده از قرص آسپرین

 • نام لاتین: a.s.a – ACETYL SALICYLIC ACID
 • نام فارسی: آ . اس . آ – آسپرین
 • مصرف در حاملگی: D
 • گروه درمانی – دارویی: سالیسیلات ، ضد درد غیر مخدر، ضد التهاب غـیراسـتروئیدی ، ضد تب ، مهارکننده تجمع پلاکتی

اشکال دارویی:

قرص جویدنی Chewable tab: 100mg

قرص Enteric coated tab: 80mg, 100mg, 325mg, 500mg

قرص جوشان Eff tab: 325mg

قرص Scored tab: 325mg

شیاف Suppository: 325mg

فارماکوکینتیک – دینامیک ، مکانسیم اثر:

جذب هشتاد تا ۱۰۰ درصدی از راه گوارشی داروی خورده شده ( بسته به فرمولاسیون دارو) . اندازه و سرعت جذب متغیر شیاف. پیک غلظت سرمی ٢٠ دقیقه الی ۴ ساعت . هیدرولیز به سالیسیلات بدون این دست اون دست کردن بعد از جذب در مخاط دشتگاه گوارش، پلاسما و اریتروسیتها. پخش در بیشتر بافت های بدن . عبور از سر جفت . متابولیسم کبدی . دفع کلیوی ، دفع مقادیر بیشتری از دارو در ادرار قلیایـی . نیمه عمر در دوزهای پایین ٣- ٢ ساعت و در دوزهای بالا ٠١ ٣- ۵ ساعت . خروج از پلاسما طی همودیالیز. مهـارکننده سیکلواکسیژناز و جلوگیری از سنتز پروستاگلدینها و ترومبوکسان . مهارکننده تجمع پـلاکـتی بـرخلاف بـقیه سـالیسیلات های غـیراسـتیله و بـا مـهار تـولید ترومبوکسان

مصرف برحسب اندیکاسیون:

 • – دردای ناچیز تا متوسط مانند سردرد، دیس منوره (قاعدگی دردناک)، میالژی (درد عضلانی)، دندون درد، درد بعد ار عمل ، تب ، التهابات
 • – آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، مریضی استیل
 • – انفارکتوس زیاد میوکارد و آنژین ناپایدار
 • – مریضی عروق کرونر بدون علامت ، آنژین پایدار طولانی ، درمان نگهدارنده به دنبال انفارکتوس زیاد یا آنژین ناپایدار
 • – حملات گذرای ایسکمیک (TIA)
 • – سندرم کاوازاکی
 • – مصارف جانبی : پیشگیری از سرطان کولورکتال – همراهی با کلشی سین در جلوگیری از حمله زیاد سندرم بهجت – درمام زخم های طولانی وریدی پا – درمان اریترومیالژی در پلی سیتمی ورا

تداخلات مهم:

دارویی : داروهای NSAID:

 • –  افزایش خطر خونریزی با افزایش اثر هیپر پروترومبینمی نـاشی از ضد انـعقادهای خوراکی
 • – افزایش خطر سمیت کلیوی در مصرف همزمان با  ACEI سیکلوسپورین و دیـورتیکها
 • – خطر بروز تشنج در مصرف همزمان با کینولون ها
 • – افزایش خطر هیپرکالمی در مـصرف هـمزمان بـا ACEI و دیورتیک های نگهدارنده پتاسیم
 • – افزایش سطح سرمی لیتیوم ، متوترکسات و گلیکوزیدهای قلبی
 • – افزایش اثرات فنی توئین و داروهای ضد دیابت سولفونیل اوره ای
 • – افزایش خطر زخم و خونریزی دستگاه گوارش در مصرف همزمان با کورتیکواستروئیدها و الکل
 • – افزایش خطر بروز عـوارض جـانبی در مـصرف همزمان با بیشتر از یه NSAID

ASA

 • – افزایش خطر ایجاد کرن ایکتروس در نوزادان گرفتار به زردی به دلیل رقـابت بـا داروهـا و مواد وصل شونده بـه پـروتئین پـلاسما ( مـانند بـیلی روبین )
 • – خطر مسـمومیت بـا سـالیسیلات در مـصرف مهارکننده های کربنیک انهیدراز و دوز بالای سالیسیلات ها
 • – به کار گیری دوز پایین سالیسیلات ها علیه اثر یوریکوزوریک پروبنسید
 • – کاهش دفع سالیسیلات ها و افزایش خطر مسـمومیت بـا مـصرف کـلرید آمونیوم و داروهای اسیدی کننده ادرار.

آزمایشگاهی : سالیسیلات ها:

 • – دلیل کاهش یا افزایش کاذب VMA ادرار
 • – دلیل نتیجه منفی کـاذب بررسی گلوکز ادرار
 • – تداخل در بررسی اندازه سطح پلاسمایی تئوفیلین
 • – کاهش سطح سرمی کلسترول ، غلظت T3 و T4 و افزایش T3RUو افزایش اسید اوریک
 • – طولانی شدن BT و PT
 • – تداخل با کتون ادراری
 • – تداخل در آزمون های کارکرد کبد

موارد منع مصرف و احتیاط:

منع مصرف : در سابقه هیپر سنسیتیویتی (حساسیت زیاد) به دارو با علایم آنژیوادم ، کهیر، آسـم و یا ریـنیت . زخـم پـپتیک فعال . حاملگی مخصوصا سه ماهه سوم . منع مصرف ASA عـلاوه بـر مـوارد گـفته شده در مـورد کـل NSAIDا در نوزادان گرفتار به زردی به دلیل خطر ایجاد کرن ایکتروس و نقرس به دلیل افزایش اورات با دوز پایین A.S.A

احتیاط : در افـراد بـا سـابقه زخـم پـپتیک فـعال ، آسـم ، بـیماری های حسـاسیتی ، سـالمندان ، بـیماریهای خونریزی دهنده ، پرفشاری خون ، مشکل عملکردکبد یاکلیه و CHF و کمبود G6PD

مشکلات جانبی:

داروهای NSAID :

شایع ترین : ناراحتی های گوارشی ناچیز مثل تهوع ، سوء هاضمه و استفراغ .

مهمترین : سمیت کلیوی به شکل سندرم نفروتیک ، هیپرکالمی ، نفریت بینابینی همراه یا بـدون نـارسایی کلیه ، تجمع سریع دارو در بدن به دلیل مشکل در دفع کلیوی و در صورت ادامه مصرف دارو.

بقیه مشکلات : زخم معده ، خونریزی مـعده و یـا سـایر قسـمتهای بـدن ، سـرگیجه ، وزوز گـوش ، سـردرد، بی خوابی ، دپرسیون ، عکس العمل های ازدیـاد حسـاسیتی بـه صـورت تب ، آنـژیوادم ، بـرونکواسـپاسم و راش ، هپاتوکسیسیتی ، اتمی، نوتروپنی ، ترومبوسیتوپنی ، پان سیتوپنی ، سندرم استیونس جانسون ، پانکراتیت .

.A.S.A ایجاد سندرم ری در بچه ها و تحریک موضعی و تنگی آنورکتال در مصرف شیاف علاوه بر موارد ذکرشده در مورد NSAIDا

مصرف در بارداری و شیر دهی:

منع مصرف در بارداری و شیردهی

مسمومیت و درمان:

مسمومیت طولانی : ایجاد سالیسیلیسم معمولا به دنبال مصرف تکراری دوزهای بالا. ایجاد سالیسیلیسم بعضی وقتا با مصرف سالیسیلات موضعی . شایعترین علایم وزوزگوش و کاهش شنوایـی . علایم دیگه به صورت تاری دید، سردرد، سرگیجه ، هیپرونتیلاسیون ، تاکیکاردی ، تهوع و استفراغ و نـیز اسـیدوز مـتابولیک و آلکـالوز تنفسی و هیپوگلیسمی . قطع یا کاهش دوز دارو و درمان علامتی در موارد ناچیز . بستری کردن مریض و نیاز به انجام همودیالیز به دلیل اسیدوز مقاوم به درمان ، مشکل کلیه ، ادم ریه ، عـلایـم پـایدار CNS ( کـوما، تشنج ) و بدترشدن وضعیت مریض در موارد شدید.

مسمومیت زیاد: به دنبال خوردن یه دوز واحد توکسیک . ظهور اثرات سمی دارو شامل تحریک موضعی GI ، تحـریک مستقیـم مرکز تنفس در CNS و اخـتلالات متابولیک به صورت تب ، هیپرونتیلاسیون ، بی قراری ، کتوز، آلکالوز تنفسی و اسـیدوز مـتابولیک ، کـوما و هیپوگلیسمی مخصوصا در بچه ها. درمان در صورت خوردن دارو: تخلیه معده با به کار گیری ایپکا و لاواژ معده با بیشترین حد اثر ۴- ٣ ساعت بعد از بلع دارو. تجـویز تکراری شارکول فعال به خاطر جلوگیری از جذب دارو، اصلاح آب و الکترولیت ، ایجاد دیورز قلیایی و همودیالیز.

توجهات پزشکی – پرستاری ، آموزش مریض – خونواده:

 • – کاهش تحریک معده با تجویز دارو با یه لیوان آب یا شیر، غذا و یا آنتی اسید
 • – افزایش دوز دارو طی ۳ تا ۵  روز براساس سطح سرمی سالیسیلات و اندازه بهبودی در درمان مریضی رماتیسمی
 • – امکان بروز واکنشهای زیاد و نبود تحمل به سالیسیلات در مریضی که قبلا حساسیتی به دارو نداشته .
 • – افزایش احتمال حساسیت به سالیسیلات ها در بیماران گرفتار به آسم ، پولیپ بینی ، رینیت ، تب یونجه و کهیر طولانی
 • –  ظهور مسمومیت با سالیسیلات ها در بچه ها با هیپرونتیلاسیون ، آژیتاسیون ، گیجی و خواب آلودگی .
 • – مصرف دارو یک تا دو روز قبل از شروع قاعدگی در درمان دیس منوره (قاعدگی دردناک) و به کار گیری ضد درد دیگه در خونریزی زیاد قاعدگی
 • – توقف مصرف A.S.A حدود یه هفته قبل از جراحی جهت کاهش خطر خونریزی .

قوی ترین آنتی بیوتیکای طبیعی و خونگی

آکوتان چیه؟ واسه درمان جوش خوبه؟

آسپرین بازنشر دارو

دیدگاهتان را بنویسید