ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی

ناگویی خلقی از دیدگاه روانپویشی

نظریه روانکاوی معتقد است که مشکلات در تنظیم عواطف ریشه در گذشته دارند، مانند ناگویی خلقی که روابط اولیه دشوار با والدین ممکن است در رشد آن نقش داشته باشد (پدروسا[1] و همکاران، 2007). با این حال، نظریه روان پویشی بر چندین مدل مختلف تاکید می کند. برخی از نظریه های روان پویشی اشاره کردند که ناگویی خلقی دفاعی بر ضد احساسات است (هونری، 1952؛ کلمان، 1952؛ نقل از ماتیلا، 2009). در واقع مفهوم ناگویی خلقی ثانویه از این طریق به عنوان نوعی مکانیسم دفاعی تعریف شده است. برخی بحث ها نیز وجود دارد که ناگویی خلقی نباید به عنوان یک صفت شخصیتی در نظرگرفته شود، بلکه همانند اجتناب، بازداری، انکار یا سرکوبی یک مکانیسم دفاعی روان پویشی است که احتمال دارد با تولید گفتار هیجانی اندک همراه باشد (لاملی[2] و همکاران، 2007).

پژوهش هایی که در حوزه روان تحلیل گری بخصوص بررسی مکانیسم های دفاعی افراد ناگویی خلقی انجام شد، نشانگر این است که افراد با ویژگی های ناگویی خلقی معمولا سبک های دفاعی رشد نایافته دارند (ماتیلا، 2009). رابطه ناگویی خلقی و همپوشی آن با سرکوبی، بحث انگیز است. شواهد تجربی وجود دارد که نشان می دهد این پدیده ها همپوشی دارند، اما در نهایت متمایزند (بگبی و همکاران، 1986؛ لبندن و همکاران، 2007). پیرو این مسئله سبک دفاعی رشد نا یافته یا ناسازگار (هلمس[3] و همکاران، 2008)، برون زایی، کناره گیری، بازگشت[4]، فرافکنی، عمل زدایی،[5] پرخاشگری انفعالی (وایز[6] و همکاران،1991) و تجزیه (ایروین و ملبین – هلبرگ، 1997؛ گراب و همکاران[7]، 2002) مطرح شد (ماتیلا، 2009).

علاوه بر این نشان داده شد که ناگویی خلقی با دفاع رشد یافته رابطه منفی دارد (پارکر و همکاران، 1998). همسو با یافته های فوق، بشارت (1387) در بررسی رابطه سبک دفاعی افراد ناگویی خلقی در بین دانشجویان نشان داد که بین نمره ناگویی خلقی و سبک دفاعی رشد یافته، همبستگی منفی معنا دار و با سبک دفاعی نوروتیک و رشد نایافته رابطه مثبت معناداری وجود دارد (بشارت، 1387). با این حال حتی اگر بین ناگویی خلقی و دفاع رشد نایافته رابطه وجود دارد، این تایید نمی کند که اینها پدیده های تبادلی هستند (ماتیلا، 2009).

[1] . Pedrosa

[2] .Lumley

[3] . Helmes

[4] .regression

[5] .undoing

[6] .Wise

[7] .Irwin, Grabe