پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ، نزولی، ۳-۱۱)، ویبول

سال ۲۰۰۴ به منظور تصحیح نتایج مدل GCM از یک روش ساده جهت همسو کردن توابع توزیع احتمال مشاهدات و مدل استفاده کردند. در این روش داده های بارش دیده بانی شده و مدل در دوره زمانی گذشته برای هر ماه بصورت نزولی مرتب می گردد و به کمک رابطه ویبول (معادله ۳-۱۱) احتمال وقوع برابر یا کوچکتر محاسبه می شود.

پاسخی بگذارید