No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون چندگانه، شبیه سازی، متغیر وابسته

چند متغیر دیگر (مانند بارش شبیه سازی شده ۴ نقطه پیرامون ایستگاه) بیازماییم می توان رگرسیون چندگانه را به کارگرفت.
در رگرسیون چندگانه مقادیر متغیر وابسته (Y) از روی دو یا چند متغیر دیگر که آنها را متغیرهای مستقل می نامیم (x) برآورد می شوند. معادله خطی رگرسیون چندگانه برای ۴ گره پیرامون هر ایستگاه به شکل زیر ارائه می شود: