پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون چندگانه، رگرسیون

(۳-۱۰)

طول و عرض جغرافیایی هر یک از ایستگاههای بارش در میان چهار نقطه از مجموعه گره های مدل ECHAM5 جای می گیرند. بنابراین برای کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل روش رگرسیون چندگانه به کار برده می گردد تا پیوند میان بارش دیده بانی شده و داده های بیرون آمد این چهار گره روشن شود. از این روی، میان چهار

پاسخی بگذارید