پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون چندگانه، رگرسیون

اندازه که در پیرامون ایستگاه مورد نظر قرار می گیرند و مقدار واقعی بارندگی در همان ایستگاه رگرسیون چندگانه اعمال می شود.
بدین ترتیب فرآیند کوچک مقیاس کردن برای دوره زمانی گذشته با ایجاد ارتباط بین خروجی های مدل GCM و مقادیر بارندگی مشاهده شده انجام می گردد.
۳-۲-۱-۳- روش همسو سازی توابع توزیع احتمال
دتینگر و همکاران در

پاسخی بگذارید