پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، شبیه سازی

(۳-۱۱)
در رابطه فوق m رتبه نمونه و N تعداد نمونه ها در هر سری می باشد. سپس توزیع احتمال بارش شبیه سازی شده توسط مدل GCM به کمک روابط رگرسیونی ساده بین مقادیر مشاهده ای و مدل به توزیع احتمال مشاهدات نزدیک می گردد. در واقع با استفاده از رابطه رگرسیونی ساده بین متغیرهای مشاهده ای و مدل تابعی بدست می آید که

پاسخی بگذارید