پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، رگرسیون خطی

استفاده می گردد.
۳-۲-۱-۳-۱- رگرسیون چند جمله ای۴۵
بعضی مواقع به کمک روابط رگرسیون خطی نمی توان رابطه دقیقی بین متغیرهای x و y بیان کرد و ممکن است نمودار پراکنش، یک رابطه چند جمله ای را نشان دهد. رابطه کلی برای حالت چند جمله ای درجه دوم بصورت می باشد.

۳-۲-۲- آزمون فرض
برای اینکه با اطمینان کامل بتوان صحت یک فرض آماری

پاسخی بگذارید