پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون

Business project management 3d chart, infographic design concept with three arrows life cycle diagram isolated on white background.

زمانی یک نتیجه را معنی دار تلقی می کنیم که احتمال حساب شده از کمتر باشد.

۳-۲-۲-۱- بررسی معنی داری گره ها
بعد از اجرای عملیات کوچک مقیاس کردن به کمک روابط رگرسیونی با استفاده از جدول آنووا مقادیر احتمالاتی P-value برای گره های مختلف بررسی می گردد. همانطور که گفته شد بر طبق قرارداد گره هایی که مقدار احتمال حساب شده آنها از

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*