پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ضریب همبستگی

مورد قبول دانست. از بین گره هایی که در نهایت معنی دار شده اند گرهی که دارای بالاتر و RMSE پایینتر باشد جهت تحلیل های آتی انتخاب می گردد. آماره ضریب همبستگی از رابطه زیر محاسبه می شود:
(۳-۱۲)
مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) نیز از رابطه (۳-۱۳) بصورت زیر محاسبه می گردد:

پاسخی بگذارید