پایان نامه ارشد رایگان با موضوع (۳-۵)، گردد:، (۳-۹)، (۳-۷)

(۳-۷)
دراینجا اختلاف بین لگاریتم ریاضی و هندسی میانگین است.
(۳-۸)
مقدار بارندگی تصحیح شده مدل برای یک ماه خاص از طریق معکوس رابطه (۳-۵) بصورت زیر محاسبه می گردد:
(۳-۹)
این عملیات بر روی هر چهار

پاسخی بگذارید