پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ECHAM5، ۴-۱-، ،

گردیده است.

نتایج
روشهای توضیح داده شده در فصل ۳ جهت کوچک مقیاس کردن داده های مدل ECHAM5 مورد استفاده قرار گرفت. در این فصل نتایج حاصل از هر روش برای دو فصل پاییز و زمستان در مناطق جنوبی کشور ارائه می گردد.

۴-۱- روش نسبت
در این روش خروجی های مدل ECHAM5 برای هر ایستگاه جداگانه به کمک رابطه (۳-۱) کوچک مقیاس

پاسخی بگذارید