پایان نامه ارشد رایگان درمورد پیامبر (ص)، آداب و رسوم، تجاوز نظامی

وجود آمدند.
آریایی های ایران وقتی به ایران آمدند، از نظر تمدن پست تر از همسایه های خود یعنی بابل و آشور بودند و چیزهای زیادی از آنها یاد گرفتند. ولی از نظر اخلاقی بر آنها برتری داشتند. چون اعتقادات مذهبی آنها سعی و کوشش و کار کردن را تشویق می کرد و دروغ را یکی از بزرگ ترین ارواح بد به شمار می آورد.
www.020.ir))

3-1-2-1-7- تاریخ
ایران کنونی با وسعتی حدود یک میلیون و 648 هزارکیلو مترمربع و مرزهای تثبیت شده و فعلی، در واقع صورت کوچک شده ایرانی است که در فراز و نشیب تاریخ خود با تغییر و تحولات فراوانی روبرو بوده است در دوره های اقتدار مرزهای آن بارها و بارها محدوده فلات بزرگ ایران منطبق شده و حتی به ماوراء آن گسترش یافته است سیل طبیعی دولت در ایران به سوی یکپارچگی سیاسی در قلمرو فلات بزرگ بود و اقوام و تیره های مختلف درون فلات نیز خود را متعلق به یک واحد سیاسی می دانستند تنها در دوره هایی که حکومت رو به ضعف می نهاد، نظام دولت در ایران دچار آشفتگی می شد و برای مدتی کوتاه واحدهای درونی فلات ایران به صورت دولت های کوچک محلی فعال می شدند این امر پدیده ای گذرا بوده و از حیث تاریخی در دوره های گذار و انتقال از سلسله هایی به سلسله دیگر روی می داده است بنابراین این پدیده مکرر در تاریخ را نمی توان نتیجه میل به تجزیۀ دولت در فلات دانست زیرا هر زمان دولت مرکزی قدرتمندی پدید آمده است. این دولت های منطقه ای و محلی هویت مستقل خویش را از دست داده اند و در پیکر دولت مرکزی ایران جذب و هضم شده اند از سوی دیگر بین کیفیت و قدرت حکومت مرکزی وجود دولت فراگیر در فلات ایران رابطه مستقیمی وجود داشته است یکی از عوامل و مؤلفه های پیدایش و دوام دولت در ایران محسوب می شود که در کنار سایر عوامل پدیده دولت را در فضای جغرافیایی ایران پایدار کرده است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که پدیده دولت فراگیر در ایران یک واقعیت مستمر و پایدار تاریخی بوده است به طوری که حتی در دوره استعمار جدید با اینکه ایران در حوزه نفوذ رقابت قدرت های دریایی قرار داشت و نقش حائل را نیز بازی می کرد هیچگاه هویت دولت مستقل در ایران از میان نرفته و این کشور مستعمره قدرت های بیگانه نشده است. ایران کنونی که در فرایند رقابت های جهانی وجود و موقعیت خود را حفظ کرده است و در نظام بین الملل یک دولت مستقل شناخته می شود یادگار و بازمانده ایران بزرگ کهن است و بر بخش مرکزی هارتلند ایران انطباق دارد نکته جالب توجه اینکه جدایی سرزمین هایی از قلمرو ایران بزرگ در یکی از دو قرن اخیر نتیجه گرایش واگرایانه ناشی از شکل گیری آرمان مستقل سیاسی در میان سکنه بومی آن مناطق نبود بلکه تجاوزهای نظامی و دخالت های سیاسی قدرت های استعماری انگلیس و روسیه و انفکاک این بخش ها انجامید تاریخ دو قرن گذشته ایران بیانگر این حقیقت است که منطقه استراتژیک قفقاز و آسیا ی مرکزی با تجاوز نظامی به تصرف روس ها در آمد و از قلمرو جغرافیایی دولت ایران جدا شد مناطق افغانستان و بلوچستان نیز به تحرکات سیاسی ـ نظامی انگلیس و القای آرمان سیاسی و ناسیونالیسم به گروهی از نخبگان حکومتی و علمی، از ایران جدا شد. بحران های ارضی و جدایی طلبی در بخش های از جنوب و غرب ایران در اثر تلاش های انگلیس ها و گاهی روس ها آفریده می شد بدین ترتیب کوچک سازی ایران و تحدید آن به مرزهای کنونی نتیجه فرایند طبیعی آرمان خواهی سیاسی در مردمان مناطق جدا شده نبوده است. گرچه پس از جدایی و با تلاش های تبلیغاتی و القایی در طول دو سدۀ گذشته، مناطق مذکور هویت های ملی خاص پیدا کرده اند. (حافظ نیا، 1381، ص 31)

3-1-2-1-8- سنن، آداب و رسوم

آنچه از اخلاق و صفات و آداب و رسوم ایرانیان باستان می دانیم اغلب از منابع غربی است ، تاریخ نگاران یونانی و رومی با اینکه چندان علاقه ای به ایران و ایرانی نداشته و از آنها تحت عنوان بربر یاد می کردند با این حال نمی توانستند منکر سجایای اخلاقی و صفات حمیده ایرانیان باشند. همه جا از گفتار ، کردار و پندار نیک سخن رفته است ، همه جا از بیگانگی ایرانیان از دروغ صحبت می شود.
 
ایرانیان به اطفال خود از سن پنج سالگی تا بیست سالگی فقط سه چیز می آموختند : سواری و تیر اندازی و راستگوئی . دروغگویی را بدترین عیب می دانستند ، دروغگو به دوزخ یا سرای ناپاکان و دروغ پردازان می رفت و گویا دروغ معانی مختلفی داشته است.پس از آن قرض داری را زشت ترین معایب می دانستند.زیرا معتقد بودند که مقروض مجبور است دروغ بگویدمغان و آموزگاران به کودکان خود می آموختند که دروغ نگویند ، وام نستانند ، بدکاری و ستمگری روا ندارند ، میهن خود را دوست بدارند ، وفادار و مردم دوست باشند ، می خواره و شکمباره ، گدامنش و هرزه داری و ژولیده و چرکین بار نیایند ، به آنان یاد می دادند که آب دهان در کوچه نیفکنند ، در رودها و آبها ادرار نکنند ، در معابر چیزی نخورند ، به اندازه بخورند و بنوشند و احترام پدر و مادر را نگه دارند و می گفتند ، هرگز هیچ پارسی پدر و مادر خود را نکشته است.گزنفون ، مورخ و فیلسوف یونانی در کتاب کوروش نامه نوشته: پارسیان اطفال خود را در دادگاهها حاضر می کردند تا محاکمات را گوش کنند و با دادگستری آشنا شوند. می دانیم که ایرانیان به عدالت اهمیت بسیار می دادند و دولتمردان نسبت به قضات بسیار سختگیر و گاهی هم بی رحم بودند ، نوشته اند که کمبوجیه شهریار هخامنشی و نخستین فاتح مصر ، یکی از قضات را که رشوه گرفته بود محکوم به اعدام نمود ، آن
گاه فرمان داد تا پوست او را کنده و بر مسند قضاوت بگسترانند.طبق نوشته هردوت  مورخ یونانی ، ایرانیان روز تولدشان را بیش از هر روز دیگری محترم می داشتند و در این روز بیشتر از سایر روزها غذا طبخ می نمودند . آنها در کوچه و بازار چیز خوردن و پیش روی دیگران جویدن را سخت ناروا می دانستند .خشونت ها و وحشیگریهای برخی از اقوام بدوی ، که در مواجهه با مردم بیگانه زبان ها بریده اند و چشمها کنده و از سر بیگناهان منارها ساخته و یا از خون بی دست و پایان آسیاها جاری کرده اند ، در ایرانیان نیست و آنچه هم دیده می شود عمدتا منشا غیر ایرانی دارد . بهترین دلیل این مدعا فتح بابل توسط کورش کبیر می باشد که به خدایان و باور و دین مردمان بابل احترام گذاشته و آنها را نابود نکرد. (http://www.sootak.ir)

این مطلب را هم بخوانید :  تحقیق رایگان درمورددفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، انقلاب اسلامی ایران

3-1-2-1-9- مذهب شیعه
شیعه از لحاظ عرف در نزد مردم به کسانی اطلاق می گردد که خود را پیرو علی (ع)می دانند و مشروعیت واقعه ی سقیفه را زیر سؤال می برند. این گروه جانشینی پیامبر اکرم (ص) را حق علی بن ابی طالب (ع)می دانند و برای درستی انتخاب خود مصداق هایی چون فضیلت و شجاعت حضرت علی (ع)، علاقه ی زیاد پیامبر (ص) به او، ماجرای غدیر خم، فداکاری های علی (ع) در صدر اسلام و غیره را به عنوان ادلَه ذکر می کنند. “در یک تعریف کلی شیعه نام عمومی تمام فرقه هایی است که قایل به خلافت بلافصل حضرت علی (ع) پس از پیامبر (ص) هستند و معتقدند که امامت از اولاد ایشان خارج نمی شود .”(فاضلی نیا،23:1386)شیعیان معقتدند فقط خداست که می‌تواند شخصی را برای حفظ اسلام، تعلیم شریعت و رهبری امتبه عنوان امام نصب نماید. اما دسته‌های مختلف شیعیان در خصوص شرایط امامت، اشخاصی که به عنوان امام منصوب شده‌اند و مأموریت امام اختلاف نظر دارند و بر اساس تفاوت دیدگاهشان در موضوع امامت شاخه‌های شیعه از هم متمایز می‌شوند. (http://fa.wikipedia.org/wiki/)

3-1-2-1-10- اعتقاد به انتصاب ولایت(علی(ع)) از جانب پیامبر به عنوان امام و متعاقبا لزوم ولی فقیه
پیامبر (ص) در سال دهم هجری (632 م) حجه الاسلامی به جا آورد که در تاریخ به حجه الوداع معروف است.و در انجام مراسم آن حج به رهبری پیامبر (ص)، دهها هزار تن از مسلمانان شرکت کردند.
از رویدادهای مشخص این سفر حج آن است که پیامبر (ص) در راه بازگشت از سفر حج کنار آبی معروف به غدیر خم (بین مکه و مدینه) توقف کرد، و هزاران تن از حاجیان را نیز متوقف ساخت، تا به ایشان ابلاع کند که از ثقلین پیروی کنند که در آینده نزدیکی آن را جایگزین خود خواهد ساخت.و آن دو گرانقدر قرآن و عترت پیامبر است، و این دو هرگز جدا نگردند تا این که در کنار حوض (روز قیامت) بر او وارد شوند.و دیگر این که علی (ع) (بزرگ عترت) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، همان طوری که پیامبر (ص) نسبت به افراد مؤمن از خودشان سزاوارتر بود، و هم این که سرپرست مؤمنان است چنان که پیامبر (ص) سرپرست مردم با ایمان بود.( http://www.ahlebayt.porsemani.ir)
امام احمد در مسند خود از عبد الرحمان بن ابی لیلی روایت کرده است که او گفت:
«علی (ع) را در محوطه ای دیدم که مردم را سوگند می داد و می فرمود: شما را به خدا هر کس که شنیده است روز غدیر خم پیامبر خدا (ص) می فرمود: «هر کس را که من سرپرست او هستم، پس علی سرپرست اوست.» برخیزد و گواهی دهد.عبد الرحمان گوید: «دوازده تن از مجاهدان جنگ بدر از جا بلند شدند بطوری که گویی همه در نظر ما یک تن بودند» .گفتند: ما گواهی می دهیم که از پیامبر خدا (ص) شنیدیم که روز غدیر خم می فرمود: آیا من به مؤمنان سزاوارتر از خودشان نیستم و زنان من مادران ایشان نیستند؟ پس گفتیم: چرا یا رسول الله.فرمود (پیامبر خدا (ص) ) : «هر کس را که من سرپرست اویم پس علی (ع) سرپرست اوست.بار خدایا دوست بدار هر کس را که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد»
منظور از التزام عملی به ولایت فقیه، متعهد شدن به آن و پذیرفتن لوازم آن در مقام عمل است؛ ولی فقیه را محور، قله و چشم انداز حرکت قرار دادن و با سر انگشت اشاره ی او حرکت و موضع گیری کردن؛ به گونه ای که انسان هر جا قدم می نهد در راستای کمک به آرمان ها، منویات و تدابیر ولی امر باشد و در رفتار فردی و اجتماعی او کوچک ترین زاویه ای برخلاف آن چشم انداز و قله ی مرتفع مشاهده نشود و هر چه رهبر و مقتدایش می گوید و اشاره می کند به آن متعهد و پایبند باشد
التزام عملی در برابر ولایت فقیه، نشانه ی مسلمانی و توحید است؛ چرا که این ولایت پرتوی از ولایت خداست و مسلمان هم باید ولی امر را بشناسد و ولایتش را باور کند و هم به لوازم آن متعهد باشد . مقام معظم رهبری می فرماید :
اساسی ترین مسئله ی دین، مسئله ولایت است، چون ولایت، نشانه و سایه ی توحید است. ولایت، یعنی حکومت، چیزی است که در جامعه ی اسلامی متعلق به خداست و از خدای متعال به پیامبر و از او به ولی مؤمنین می رسد( http://rasekhoon.net)

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله درباره ، 1.54، 1.70

3-1-2-1-11- اعتقاد به ظهور منجی عادل
در دین مقدس اسلام، مسأله موعود و منجی، به روشنی مطرح شده است. قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، در آیات متعدد به حاکمیت صالحان بر زمین و غلبه دین حق، اشاره دارد. از جمله آنها آیه 105 سوره انبیاء است.(وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ) خداوند، در این آیه تصریح می کند که زمین را بندگان صالح من، به ارث می برند و در اختیار می گیرند. همچنین تصریح می کند که این امر، حقیقتی است که در کتب انبیای گذشته نیز بدان اشاره شده است. بر اساس آیه “وعد الله الذین…” خ
داوند، به انسان هایی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند وعده می دهد که خلافت و حکومت در زمین را به آنان وا می گذارد و دینشان را پابرجا و برقرار می سازد، و در چنین زمانی، آرامش و امنیت کامل، در جهان ایجاد می شود و آدمیان به عبادت و بندگی خدا می پردازند.
خداوند در سه جای قرآن تصریح می کند، دین اسلام بر همه ادیان غلبه خواهد کرد؛ هر چند کافران و مشرکان نخواهند و خود را شاهد بر چنین رویدادی معرفی می کند.(توبه/33، فتح/28، صف/8).
البته با توجه به روایاتی که در تفسیر و تبیین آیات الهی از پیشوایان معصوم صادر شده است می توان دریافت که بیش از 250 آیه از آیات قرآن، به امام مهدی(علیه السلام) و حاکمیت عدل و دین اشاره دارد.
علاوه بر قرآن کریم، روایات متعددی از پیامبر و ائمه معصومین(علیه السلام) درباره ظهور موعود و منجی، صادر شده است که در

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *