پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، آلیفاتیک، ۳۴/۶-۶۴/۸، درناحیه

ناحیه آلیفاتیک حلقه کی لیت که در لیگاند آزاد به صورت ۲ دسته پیک در طیف مشاهده شدند. در این کمپلکس هر یک از پروتونهای متیلنی به علت جهت گیری خاص حلقه کی لیت و اختلاف در میزان پوشیدگی هر یک به صورت جداگانه در طیف ظاهر می شوند. در طیف این ترکیب پروتونهای آلیفاتیک درناحیه ppm 55/1-39/4 و پروتونهای آروماتیک در محدوده ppm 34/6-64/8

پاسخی بگذارید