پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، طیف۱H-NMR، NH، محدودهppm

پروتونهای ترکیب کمپلکس دارد. طیف۱H-NMR این ترکیب در شکل۳-۴ نشان داده شده است.

۳-۳-۵- طیف۱H-NMR ترکیب کمپلکس(۳): [Co(Me-Saldien)(Py)]B(Ph)4 در(CD3)2CO

طیف۱H-NMR این ترکیب نشان میدهد که پروتونهای آلیفاتیک حلقه کی لیت و گروههای متیل و NH در ناحیه ppm 12/4-75/2 ظاهر می شوند و پروتونهای آروماتیک و حلال در محدودهppm

پاسخی بگذارید