پایان نامه با کلید واژگان پروتونهای، ۴۴/۲، سینگلت، شوند.پروتونهایHa

پروتونهای آلیفاتیکی لیگاند در محدوده ppm 79/3-44/2 ظاهر می شوند و پروتونهای آروماتیکی لیگاند در محدوده ppm 55/7-61/6 ظاهر می شوند. پیک مربوط به گروهOH در ناحیه بالاتر از ppm 14 ظاهرمی شود که در طیف مشاهده نمی شود.
در این طیف هیدروژنهای دو گروه متیل درppm 44/2 به صورت یک پیک سینگلت ظاهر می شوند.پروتونهایHa به صورت یک

پاسخی بگذارید