پایان نامه با کلید واژگان یکتایی، تیب، ۳۶/۲مشاهده، ۶۴/۳

Yellow arrows pointing to a red circle over yellow background

لیگاند H2Me-Salbn در CDCl3
طیف مربوط به این لیگاند در شکل (۳-۲) ارائه شده است در این طیف یک پیک ۴تائی در ppm96/1 ظاهر می شود که متعلق بهHa می باشد. دو گروه متیل هم ارز نیز به صورت یکتایی در ppm 36/2مشاهده می شوند. پروتونهای Hb هم در ppm 64/3 ظاهر می شوند. حلقه آروماتیک در این لیگاند دارای ۴ گروه پروتون است که به تر تیب در

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*